Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 18 października 2018
Patryk Wicher kandydat PiS do sejmiku Województwa Małopolskiego

Burmistrz dostał absolutorium za budżet 2012 roku

24.06.2013 || Kategorie: Społeczeństwo || Autor: Mateusz Książkiewicz

Na czerwcowym posiedzeniu XXXIV Rady Miejskiej w Bobowej, radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za rok 2012. Tym samym udzielili oni absolutorium gospodarzowi miasta Wacławowi Ligęzie.

Trzydziesta czwarta sesja została zwołana 14 czerwca o godzinie 13. W sali obrad Urzędu Miejskiego zebrali się wszyscy radni oraz goście. Wśród nich m.in. senator Stanisław Kogut, który przybył aby pogratulować burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz pogratulować całej radzie wykonania budżetu w 2012 roku.

Bardzo często przyjeżdżam do państwa gminy by poznać tutejsze problemy, dlatego tym bardziej cieszę się że ta współpraca między burmistrzem a Radą Miejską tak dobrze się układa – powiedział do zebranych na sali senator Stanisław Kogut. Dodatkowo gratuluję raz jeszcze ostatniej imprezy – Dni Bobowej z kulturą żydowską. Przybycie na nią tak ogromnej ilości gości może świadczyć wyłącznie o poparciu dla waszych działań.

Przyznanie absolutorium i przyjęcie sprawozdania poprzedziło zapoznanie się radnych z dokumentacją:
– sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu – informacja o stanie minia j.s.t. oraz rocznych sprawozdań finansowych
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2012 rok
– wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o wniosku Komisji Rewizyjnej
Radni dokonując analizy tych dokumentów jednogłośnie przyjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu jak również udzieli absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Tuż po głosowaniu burmistrzowi zostały wręczone kwiaty oraz rozbrzmiały oklaski.

W sprawozdaniu Burmistrza z działalności miedzy sesjami (tj od 28 maja do 14 czerwca), które należy do porządku obrad prawie każdej sesji, można było usłyszeć:

  • przeprowadzenie rozmowy z Jarosławem Jakubikiem przedstawicielem Firmy EKO – GRZEW na temat zastosowania ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobowa.
  • zorganizowanie szeregu spotkań z osobami zaangażowanymi w organizację wydarzenia Dni Bobowej z kulturą żydowską (8 i 9 czerwca 2013 roku)
  • uczestnictwo w Akcji Społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom, która została zorganizowana przez wychowanków świetlicy w Siedliskach.
  • udział w spotkaniu Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące między innymi: inwestycji i remontów na terenie województwa małopolskiego w 2013 roku i latach 2014 – 2016, wsparcia rzeczowo – finansowego przez samorządy dla Policji, zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w 2013 roku, efektywnej współpracy administracji z biznesem, usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.
  • organizacje oraz udział w spotkaniu z dyrektorami szkół z terenu gminy, podczas którego zostały omówione projekty organizacyjne na rok szkolny 2013/2014. Poruszony został także temat zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budynkach szkolnych oraz bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji.
  • uczestnictwo w uroczystej Prymicyjnej Mszy Świętej Artura Prusia mieszkańca wsi Stróżna.
  • udział w uroczystym spotkaniu połączonym z wręczeniem okolicznościowych medali – dyplomów „Mecenas Futbolu Małopolskiego”. Organizatorami spotkania byli: Małopolski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W tym roku tytuł „Mecenasa Futbolu” otrzymało 76 osób, w tym sześciu samorządowców – burmistrzów i wójtów z powiatu gorlickiego: Bobowa, Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Sękowa, Lipinki i Uście Gorlickie.
  • przeprowadzenie rozmowy z Wiesławą Włodarz Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Grybowie Oddział w Bobowej na temat wprowadzenia nowego systemu rozliczeniowego.
  • udział w konferencji „Wdrażanie działań samorządowych PROW oraz perspektywa 2014 – 2020” zorganizowanej przez Pana Stanisława Sorysa Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
  • zorganizowanie spotkania z księdzem Dziekanem Marianem Jedynakiem Proboszczem Parafii Bobowa, księdzem dr Janem Knutelskim Proboszczem Parafii Wilczyska oraz księdzem Jackiem Kupcem Rektorem Kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Siedliskach celem omówienia dalszych działań dotyczących remontów kościołów w ich parafiach.

Korzystając ze zgromadzenia radni podjęli również uchwały w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Bobowa do uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
b) powierzenie gminie Szczucin roli Instytucji Realizującej w Programie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w zakresie określonym w umowie partnerskiej
c) określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) zbycia w  trybie bezprzetargowym udziały we współwłasności nieruchomości położonej w Bobowej,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa