Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Piątek, 25 września 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Refundacje na stwarzanie nowych miejsc pracy czekają!

31.01.2015 || Kategorie: Komunikaty, Powiat, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota refundacji: 16.000 zł na jedno stanowisko pracy.

UWAGA: Warunkiem uzyskania refundacji będzie zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz utrzymanie jej w zatrudnieniu przez okres kolejnych 3 miesięcy.

Liczba miejsc:  65

Terminy składania wniosków Liczba miejsc
od 02.02.2015 r. do 10.02.2015 r. 25
od 09.04.2015 r. do 15.04.2015 r. 25
od 01.06.2015 r. do 05.06.2015 r. 15

Urząd zastrzega możliwość zmiany terminów naboru wniosków oraz liczby miejsc w poszczególnych naborach.

Druk wniosku

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – najważniejsze informacje

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Kryteria formalne:

1) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek złożony w terminie,

2) wywiązanie się z zawartych z Urzędem  umów w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Kryteria merytoryczne:

1) celowe i racjonalne wydatkowanie środków publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych,

2) adekwatność zaproponowanych zakupów do tworzonego stanowiska pracy,

3)  zamiar tworzenia nowego miejsca pracy na terenie powiatu gorlickiego,

4)  proporcjonalność w tworzeniu miejsc pracy ze środków własnych i środków Funduszu Pracy,

5)  trwałość miejsc pracy tworzonych przy współpracy z Urzędem,

6) wielkość otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w bieżącym roku kalendarzowym,

7) liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu, spełniających wymagania zawodowe określone we wniosku, dla których zaplanowano tą formę pomocy w opracowanym przez doradcę klienta  przy udziale bezrobotnego Indywidualnym Planie Działania,

8)  wysokość środków finansowych pozostających w dyspozycji Urzędu w danym roku.

Preferowane będą wnioski złożone  przez Wnioskodawców:

 • tworzących stanowiska pracy związane ze wzrostem zatrudnienia,
 • współpracujących z Urzędem w zakresie pośrednictwa pracy, tj. zgłaszających do Urzędu oferty pracy niesubsydiowanej, które zostały skutecznie zrealizowane,
 • będących pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy, tj. zatrudniających co najmniej jednego pracownika,
 • tworzących miejsca pracy dla kobiet.

WARUNKI ROZLICZENIA REFUNDACJI

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zostanie zrealizowana tylko w przypadku poniesienia kosztów niezbędnych, bezpośrednio i jednoznacznie związanych z refundowanym stanowiskiem pracy, w szczególności kosztów związanych z zakupem: maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania.

Wyposażone stanowisko powinno służyć do wykonywania codziennej pracy osobie, która będzie zatrudniona w ramach refundacji.

Refundacji w ograniczonym zakresie podlegają wydatki poniesione na zakup:

 • mebli biurowych i sklepowych (tj. regałów, szafek, półek, witryn, gablot, lad) – łącznie w wysokości do 30% wnioskowanej kwoty,
 • urządzeń chłodniczych (tj. gablot, witryn, szaf, chłodni) – łącznie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty,
 • rusztowań – łącznie w wysokości do 30% wnioskowanej kwoty.

Refundacja nie przysługuje na:

 • zakup sprzętu od osób lub podmiotów powiązany osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą.
 • utworzenie łączonego stanowiska pracy (np. kierowca-magazynier)

ZASADY KIEROWANIA KANDYDATÓW NA TWORZONE STANOWISKA PRACY

Doboru kandydatów na tworzone stanowisko pracy dokonuje Powiatowy Urząd Pracyspośród osób bezrobotnych, które mają w ustalonym do realizacji z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania zaplanowane wyposażenie stanowiska pracy jako właściwą formę pomocy.

Refundacja nie będzie przyznawana na zatrudnienie:

 • osoby bezrobotnej uprzednio pracującej u danego pracodawcy (w tym wspólnika spółki cywilnej lub osobowej) – okres karencji wynosi co najmniej 12 miesięcy (nie dotyczy pracujących w ramach krótkotrwałych umów cywilno-prawnych),
 • współmałżonka pracodawcy (w tym wspólnika spółki cywilnej lub osobowej).

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zamieszczone są na stronie internetowej www.pup.gorlice.pl w części dotyczącej Pracodawców – zakładka „Wyposażenie stanowiska pracy”.

Kontakt: tel. 018-353-63-07 wew. 271, pok. nr 17, III piętro, w godz. 730 – 1430 .

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Michalusa 18, parter pokój nr 4

źródło. PUP Gorlice