Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Rozwiń swoja firmę !

Autor: Łukasz Augustyn
Rusza procedura naboru wniosków na rozwój działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie gorlickim i nowosądeckim.

 Rozpoczyna ją 24 lipca o godz. 10-tej bezpłatne spotkania informacyjne w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, sala 104. Spotkanie dotyczyło będzie zasad naboru wniosków o dotację na rozwój działalność gospodarczej w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zapraszamy przedsiębiorców!

Przystępujemy do bardzo oczekiwanego etapu realizacji projektu, czyli dotacji dla naszych lokalnych przedsiębiorstw – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Za kilka dni ruszymy z konsultacjami, które mają pomóc właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w prawidłowym przygotowaniu się do aplikowania o środki oraz opracowaniu wniosków. Dotacje przewidziane w ramach projektu sięgać mają od 50 – 150 tys. zł. Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie projekty zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Co ważne dotyczyć mogą wyłącznie branż tj: turystyka, przetwórstwo i produkty lokalne. Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o dotację musi mieć swoją firmę zarejestrowaną lub mającą siedzibę, oddział bądź przedstawicielstwo na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Jestem przekonany, że lokalni przedsiębiorcy w pełni wykorzystają możliwości projektu szwajcarskiego w tym względzie – dodaje starosta.

Organizatorem spotkań dla wnioskodawców jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pierwsze odbędzie się w Gorlicach 24 lipca 2012 r. o godz. 10.00 (Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, sala posiedzeń). Drugie szkoleniowe spotkanie będzie miało miejsce w Nowym Sączu 26 lipca 2012r. o godz. 10.00 (Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, sala obrad 208).
Podczas spotkań przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie finansowo – doradcze na rozwój działalności gospodarczej oraz dokumenty aplikacyjne do naboru wniosków nr MARR/1/2012.
Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod adresem: http://www.marr.pl/swiss/ oraz w Lokalnym Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 9, pod numerem telefonu: 18 262 18 54.

Przypomnijmy, że realizacja projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy rozpoczęła się 4 sierpnia 2011 roku. Realizatorami projektu są: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki i Małopolska Organizacja Turystyczna.
Całkowita wartość Projektu w CHF wynosi: 7 489 928, wartość dofinansowania SPPW 6 753 818 CHF. Projekt sfinansowany jest w 90 % przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a w 10% przez MARR S.A. ze środków własnych. Zostanie zakończony w kwietniu 2015 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno –gospodarczego na terenie subregionu, podniesienie konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie kompetencji mieszkańców subregionu poprzez wykorzystanie nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, doradztwa oraz wizyt studyjnych oraz stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu terytorialnego subregionu.
Najważniejsze przewidywane korzyści z realizacji projektu to: zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich firm, poprawa kondycji prowadzonych działalności gospodarczych opartych na rolnictwie ekologicznym i przetwórstwie produktów ekologicznych oraz agroturystyce, zwiększenie liczby rozpoznawalnych produktów lokalnych i turystycznych subregionu, zwiększenie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności lokalnej, zwiększenie liczby turystów odwiedzających subregion oraz poszerzenie lokalnej oferty turystycznej.

Do powiatu gorlickiego z projektu trafi ponad 1,2 mln franków, które są przeznaczone na: remonty i zakup maszyn dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Prowadzone są również kursy i szkolenia dotyczące m.in.:specjalistycznego spawania MAG i TIG, programowania i obsługi obrabiarek CNC, projektowania w programie AutoCad, obsługi komputera – pakiet Office, kierowcy wózka jezdniowego czy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. Osobną pulę stanowią środki na bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorców.
Niezwykle istotnym elementem projektu są także zadania z zakresu promocji subregionu gorlicko-nowosądeckiego. Obejmują one:
– analizę potencjału turystycznego, inwentaryzację ofert i atrakcji turystycznych,
– analizę czynników zewnętrznych (uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne, techniczne, środowiskowe, aspekty prawne),
– analizę czynników wewnętrznych (analiza możliwości, jakości, łańcucha powiązań, analiza zadowolenia turystów z oferty),
– wyodrębnienie wiodących marek lokalnych,
– stworzenie zintegrowanej strategii i określenie kierunków działań,
– wykreowanie wizji rozwoju turystyki subregionu, określenie produktów turystycznych,
– przygotowanie biznes planu Platformy turystycznej subregionu (nieformalnej organizacji zrzeszającej podmioty działające w branży turystycznej).
W ramach projektu powstaje także Lista Tradycyjnych Produktów Kulturowych, na której znalazło się ponad 50 wyrobów z powiatu gorlickiego. Obecnie powstaje strona internetowa promująca te wyroby. Będą one i ich twórcy promowani także na różnych imprezach i targach.

źródło Starostwo Powiatowe

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy