Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej za 2012 rok

Autor: Sabina Janus
Nadszedł czas podsumowań, nie tylko w naszym prywatnym życiu, ale także w życiu gminy Bobowa. Z pewnością jednak można stwierdzić, że to był udany, obfitujący w w wiele inwestycji, programów i działań samorządowych rok.

W 2012 roku Rada Miejska w Bobowej podjęła 86 uchwał w sprawach związanych z funkcjonowaniem Gminy. Uchwały te dotyczyły planów i programów gminnych, a także wynikały ze zmieniających się przepisów prawa. Biorąc pod uwagę ich tematykę, można je podzielić na:

Z zakresu inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i ochrony środowiska podjęte zostało 22 uchwały. Dotyczyły one m.in. zakupu działki 70/1 w Wilczyskach, opracowania zmian planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek na terenie Stróżnej i Sędziszowej oraz zamiany działki 571/4 w Sędziszowej pod budowę Domu Ludowego i Remizy OSP, dzierżawy, najmu oraz zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Bobowa, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” oraz „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a także ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Drugą, najliczniejszą, bo aż 43 punktową grupę uchwał stanowi budżet i finanse. Obejmuje on m. in. zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 oraz przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019, udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań z zakresu utrzymania gotowości bojowej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego burmistrza oraz CKiP, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium dla burmistrza za 2011 r., udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w Siedliskach (230 tys.) oraz dotacji Powiatowi Gorlickiemu na budowę mostu wraz z dojazdami do drogi powiatowej nr 1506K (Stróżna), określenie: taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się nieczystości ciekłych oraz usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; średniej ceny skupu żyta; wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.; wysokości opłaty targowej; wysokości podatku od środków transportowych; wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych; opłat za usługi na cmentarzach komunalnych. Wyrażono także zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 r. i zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej (Bobowa, Brzana, Jankowa).

Sprawy organizacyjne to 16 uchwał dotyczących: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, podziału Gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania , ustalenie siedzib komisji wyborczych, przystąpienia Gminy do MOT-u, uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

Ostatnią 5 punktową grupę uchwał stanowią zagadnienia z zakresu oświaty. Podjęto m. in. decyzje w sprawach trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół na terenie Gminy, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przystąpienia Gminy do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szczegółowych warunków przyznawania dodatków za m. in. wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród itd. Ważną kwestią oświaty była także sprawa Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, do której prawo prowadzenia przekazano ostatecznie pani Marii Bartoszek.

 „Ten rok uważam za bardzo udany. Był on dobrym rokiem dla samorządu i nas wszystkich. Wszystkie przygotowane na rok 2012 uchwały zostały zrealizowanie, bądź są już wdrożone a ich realizacja przechodzi automatycznie na rok kolejny. Wiadomo, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, ale my musimy brać pod uwagę także ograniczający nas budżet. Dzięki wysiłkom i solidnej pracy naszego samorządu zakres zrealizowanych zadań w niektórych obszarach był nawet większy aniżeli był założyliśmy.” – podsumowuje burmistrz Bobowej, Wacław Ligęza.

fot.archiwum

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy