Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Poruszasz się motorowerem, skuterem lub quadem? – Przeczytaj koniecznie!

Autor: Łukasz Augustyn
Wiosna zagościła na dobre w całym kraju. Przy tej okazji można zauważyć  wzmożoną aktywność ludzi poruszających się motorowerami, skuterami a nawet quadami. Pamiętajmy, by korzystać z tych pojazdów należy posiadać uprawnienia do ich kierowania, a od tego roku nastąpiły pewne zmiany.

Większość z osób, które poruszają się tymi środkami transportu, posiadają już dokument potwierdzający uprawnienia do ich kierowania, ale od tego roku rzeczywistość w tym zakresie będzie wyglądała nieco inaczej. Do tego roku motorowerem, skuterem czy czterokołowcem do pojemności skokowej 50 cm3 mógł kierować każdy pełnoletni obywatel oraz osoby niepełnoletnie, ale posiadające kartę motorowerową oraz ubezpieczenie i dowód rejestracyjny pojazdu.

Od 19 stycznia br. obowiązują nowe zasady ubiegania się o „już nie kartę motorowerową” a prawo jazdy kat. AM, które to upoważnia do kierowania motorowerem czy czterokołowcem lekkim.
Rozporządzenie w sprawie nowych kategorii praw jazdy zostało uchwalone już 5 stycznia 2011 r., ale pełnoprawnie obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.

Warunki:

Osoba chcąca uzyskać prawo jazdy kategorii AM musi spełnić następujące warunki:

Mieć ukończone 14 lat (przed 19 stycznia 2013 roku było to lat 13).

Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

Uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania danym rodzajem pojazdu.

Odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Zdać egzamin państwowy.

Szkolenie:

Szkolenie osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii AM odbywa się w formie kursu prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku (14 lat).

Szkolenie osób, które nie ukończyły 18 lat, może rozpocząć się wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje:

część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązków i praw kierującego pojazdem;

część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym;

naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;

kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym”.

Egzamin państwowy:

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii AM przeprowadzany jest wyłącznie przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku (14 lat).

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) i praktycznej (jazda motorowerem na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym na drogach publicznych). Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.

Egzamin państwowy jest płatny.

Bardzo ważne!

Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy do egzaminu nie może być dopuszczona osoba, która nie posiada dokumentu tożsamości. Należy podkreślić, że w przypadku szerokiej grupy nastolatków legitymacja szkolna nie jest wystarczająca. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, jako dokument tożsamości przyjmują wyłącznie dowód osobisty lub paszport. Dlatego warto wcześniej pomyśleć również o wyrobieniu i zabraniu ze sobą takiego dokumentu.

Inne przydatne informacje:

Osoby, które w chwili wejścia w życie nowych przepisów nie ukończyły jeszcze 18 lat życia, a posiadają kartę motorowerową mogą z niej korzystać do ukończenia 18 roku życia lub wymienić ją na prawo jazdy kategorii AM. Wymiana taka jest płatna. Należy jednak pamiętać, że z chwilą 18 urodzin karta motorowerowa traci ważność. Chcąc dalej korzystać z motoroweru należy wcześniej wymienić ją na prawo jazdy kategorii AM. Wymiany tej nie muszą dokonywać osoby, które już posiadają lub będą posiadać jakąkolwiek inną kategorię prawa jazdy.

Osoby, które w chwili wejścia w życie nowych uwarunkowań miały ukończone 18 lat nie muszą posiadać dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania motorowerem. Natomiast osoby, które ukończyły 18 rok życia po 19 stycznia 2013 roku zmuszone będą uzyskać prawo jazdy kategorii AM, by móc kierować tego typu pojazdem.

Definicje:

motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

 czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

źródło; KP w Gorlicach/ fot. sch

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy