Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nie stój w kolejce o zaświadczenia !

Autor: Łukasz Augustyn
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach przypomina, że osoby bezrobotne starające się o świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne lub z funduszu alimentacyjnego nie muszą pobierać z urzędu pracy zaświadczeń potwierdzających status bezrobotnego i wysokość zasiłku – wystarczy kopia decyzji lub oświadczenie osoby złożone pod odpowiedzialnością karną.

Od 1 lipca 2011r. weszła w życie  ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która stanowi:

,,Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu,
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie;
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, kopii decyzji i innych).
Powyższą ustawą zmieniono art. 107 ustawy o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) z  którego wynika, że  od osoby bezrobotnej ubiegającej się o świadczenie ośrodek pomocy społecznej nie może żądać zaświadczenia z urzędu pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa  z  dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz. 622).

NIE MUSISZ STAĆ W KOLEJCE PO ZAŚWIADCZENIE !!!

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy