Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Wakacyjne debatowanie podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej

Autor: Łukasz Augustyn
Pomimo sezonu urlopowego bobowscy radni postanowili się zebrać na XLVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w zeszłą środę, 23 lipca. Tematami obrad oraz dyskusji radnych wraz z burmistrzem miasta była m.in. uchwała na temat Szkoły Muzycznej w Bobowej, wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz dotacji dla OSP Bobowa.

 

W szczegółowym planie obrad XLVII rady miejskiej znalazło się sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami, podziękowania radnych oraz projekty uchwał w sprawach:

Poniżej mogą zapoznać się Państwo z najważniejszymi naszym zdaniem punktami sprawozdania burmistrza z działalności między 1 a 23 lipca 2014 r.

Z zakresu spraw organizacyjnych

– uczestnictwo w Sesji Sejmiku  Województwa Małopolskiego w Krakowie, podczas której  podjęta została uchwała o  wdrożeniu do realizacji budowy obwodnicy  w Siedliskach,
– spotkanie z p. Przyborowskim – projektantem w sprawie dokumentacji remontu mostu w Jankowej,
– uczestnictwo w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie,
– spotkanie  w terenie z  mieszkańcami Sędziszowej  – Zawodzie wspólnie z  sołtysem Panem Stanisławem Tabisiem,  celem dokonania uzgodnień w sprawie budowy drogi,
– uczestnictwo w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Gorlicach,
– odbycie spotkania z dyrektorami szkół  oraz sołtysami celem omówienia  m.in.  sprawy  zaangażowania osób osadzonych do prac porządkowych,
– uczestnictwo w spotkaniach w Starostwie Powiatowym  oraz w Urzędzie Miasta  Gorlice  w sprawie projektów subregionu sądeckiego,
– uczestnictwo w spotkaniu  z mieszkańcami Bobowej przy  ul. Górzystej , które dotyczyło zawarcia ugody  dotyczącej  ustalenia granicy posesji,
– wzięcie  udziału w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej,
– rozmowa  z Zarządem Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w sprawie organizacji festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej,
– spotkanie z p. Anną Brzezińską – przedstawicielką Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
– wielokrotnie rozmowy z Panem Robertem Gryzikiem , któremu burmistrz zawierza powierzyć obowiązki dyrektora szkoły muzycznej I stopnia w Bobowej,
– przyjęcie delegacji  Telewizji Kraków, która przygotowuje filmo  św. p. Grzegorzu Stechu – Dyrektorze  Zarządu Dróg wojewódzkich w latach 1999-2013
– odbycie  podróży służbowej do Warszawy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Departamentu Szkolnictwa artystycznego i Edukacji Kulturalnej w sprawie utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Bobowej,
– w dniu 18 lipca 2014  r.   zawarte zostało porozumienie  pomiędzy  Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią   prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowską, a gminą Bobowa reprezentowaną przez Burmistrza  Bobowej, zgodnie z którym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Bobowa z dniem 1 września 2014 r. Szkoły Muzycznej I Stopnia. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister,
– podroż służbowa do Zarządu Dróg Wojewódzkich  w sprawie budowy obwodnicy w Siedliskach,
– spotkanie z przedstawicielami  WOPR-u oraz Komendantem Komisariatu Policji w celu omówienia spraw związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych,
– spotkanie z  projektantem  p. Olszowskim oraz p. Adamem Urbankiem w sprawie budowy chodnika dla pieszych w Siedliskach,
– spotkanie z p. Maciejem Rzeszutem w sprawie  realizowanego projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego,
– organizacja spotkania w Dworze Długoszowskich, celem zapoznania się z postępem prac  remontowych. W spotkaniu wziął udział  Przewodniczący Rady Miejskiej,
– rozmowa z przedstawicielami Wojewody w sprawie inwestycji ochrony przed powodzią,
– spotkanie z Panią inspektor Mężyk w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Siedliskach,
– udział w Obchodach Święta Policji w Gorlicach,

W rankingu Gmin Subregionu Sądeckiego  opracowanym przez Instytut Ekonomiczny Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Fundację Sądecką  uwzględniającym wynik w budżecie pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gmina Bobowa  została  liderem. W 2013 roku  Gmina miała najwyższy udział nadwyżki w wydatkach bieżących, czyli była najkorzystniejsza sytuacja finansowa,

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:
–  został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup samochodu strażackiego dla potrzeb Gminy Bobowa,
– rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2014r,
– wyłoniono zwycięzcę przetargu na remont drogi dojazdowej do pól Stróżna- Nowa Wieś I w miejscowości Stróżna
– złożony został wniosek do LGD Beskid Gorlicki dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja i rozbudowa Miasta Bobowej realizowana w miejscowości Bobowej”,
– został dokonany odbiór wykonanych remontów i odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku działania powodzi w 2010 i 2011r,
– został złożony wniosek na wykonanie remontu drogi Stróżna – Koczanka – Wilczyska zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 r,

Interpretacje złożyli:

Radny Tomasz Tarasek – złożył podziękowania dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za organizację imprezy z Bobowej pod Grunwald 2014 w  Jeżowie a także słowa uznania wyraził w kierunku druhów strażaków za wkład pracy w organizacje tej imprezy.

Radny Stanisław Tabiś –  wyraził podziękowania na ręce burmistrza za szybki rozwój tzw. „obwodnicy”.

Dodatkowo głos zabrali:

Komendant bobowskiego komisariatu Policji Artur Siedlarz – zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość oraz inne postrzeganie pracy policji w aspektach działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo podziękował sołtysom, za aktywne włączanie się w pomoc Policji podczas interwencji.

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Bobowej Robert Gryzik, podziękował burmistrzowi za pomysł i realizację koncepcji szkoły muzycznej w Bobowej. Poinformował radnych i zebranych gości o ilości dzieci podczas rekrutacji na zajęcia i o poziomie jaki reprezentują. Przedstawiony został program edukacyjny dla dzieci od 6 roku życia i dzieci starszych.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy