Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Więcej uprawnionych do bezpłatnego leczenia

Autor: Duda Justyna
Od 1 sierpnia br. więcej osób skorzysta z darmowego leczenia. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zwiększy się grupa osób, które będą mogły korzystać z nieodpłatnej opieki zdrowotnej pomimo, że nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby uprawnione do darmowej opieki zdrowotnej określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W art. 2 wskazuje ona, iż taki przywilej przysługuje nie tylko osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym (obowiązkowym lub dobrowolnym), ale również m.in.:

1) osobom nie ubezpieczonym, posiadającym obywatelstwo polskie i posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają określone kryterium dochodowe wymagane do uzyskania wsparcia z pomocy społecznej;

2)   osobom innym niż wymienione wyżej, posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia lub kobietom w okresie ciąży, porodu lub połogu pod warunkiem, że mają miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Ustawa ta w dalszej części wskazuje, iż do opieki zdrowotnej udzielanej bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia społecznego na podstawie innych ustaw mają prawo w szczególności: osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, chore psychicznie czy też upośledzone umysłowo przebywające  w szpitalu psychiatrycznym, osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną, posiadacze Karty Polaka w stanach nagłych oraz cudzoziemcy, którzy umieszczeni zostali w strzeżonym ośrodku lub przebywają w areszcie dla cudzoziemców.

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku katalog tych osób się zwiększy. Wtedy bowiem wchodzi  w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Od tej pory z darmowej opieki zdrowotnej bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego korzystać będą również osoby odbywające służbę w obronie cywilnej oraz osoby wykonujące obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z odbywaniem służby (wykonywaniem obowiązku) albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania (wykonywania) lub w drodze powrotnej. Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym będą finansowane odpowiednio przez podmioty, w których osoby te pełnią służbę lub odbywają szkolenie.

W przypadku osób odbywających służbę w obronie cywilnej dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń, w razie zachorowania lub doznania uszczerbku na zdrowiu są: przydział organizacyjno-mobilizacyjny do służby w obronie cywilnej oraz zaświadczenie komendanta oddziału lub kierownika jednostki organizacyjnej stwierdzające, że zachorowanie lub doznanie uszczerbku na zdrowiu miało miejsce podczas lub w związku z odbywaniem tej służby albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej.

Jeśli chodzi o drugą grupę osób, aby zdobyć uprawnienie do bezpłatnej opieki zdrowotnej wymagane są: decyzja w sprawie obowiązku udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony oraz zaświadczenie organizatora szkolenia potwierdzające udział w szkoleniu i stwierdzające, że do zachorowania lub powstania uszczerbku na zdrowiu doszło podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej.

Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.), Ustawa z 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy