Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Mniej zapłacimy za dworek Długoszowskich oraz przybędzie chodników dla pieszych!

Autor: Mateusz Książkiewicz
To tylko niektóre z pozytywnych wieści jakie usłyszeliśmy podczas czterdziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej zwołanej 21 sierpnia br.  Miejscy rajcy głosowali w sprawie uchwał dotyczących m.in. programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych, pomocy finansowej na budowę obwodnicy, realizacji zadania budowy kanalizacji i wodociągu.

Informacje o zmniejszeniu kosztów zakupu dworu Długoszowskich o 250tysięcy złotych przedstawił Burmistrz wysokiej radzie podczas swojego sprawozdania. Dzięki oszczędnościom powstałym przy jednej z inwestycji udało się przesunąć wolne środki na szybszą spłatę a dzięki temu obniżenie ceny zakupu zabytkowego budynku. Ostatecznie gmina Bobowa wyda na zakup zabytku 2,5 miliona złotych. Pierwsza rata w wysokości 1 500 000zł płatna w terminie 21 dni od podpisania umowy sprzedaży czyli 29.08.2014roku, druga natomiast w kwocie 1 000 000 złotych w terminie do 15.08.2015roku.  Trzeba dodać, że burmistrzowi udało się także wynegocjować bezpłatne wykonanie ogrodzenia wraz z bramą przed dworem.

Staraniami Wacław Ligęzy zostały podjęte działania zmierzające do zakupu nowego samochodu dla OSP Bobowa. Pracownicy Urzędu napisali wniosek o wóz bojowy dla bobowskiej jednostki wartości kilkuset tysięcy złotych, został on zarekomendowany przez gospodarza gminy a następnie trafił do Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Poparcia udzielił mu również prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ze sprawozdania burmistrza między sesjami warto przytoczyć również m.in:
– wyjazdy do Krakowa m.in. do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
– zorganizowanie spotkania z Burmistrzami: Grybowa, Krynicy, Ciężkowic oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich
– udział w Pikniku Ułańskim w Krakowie w ramach obchodów rocznicy I Wojny Światowej
– uczestnictwo Międzynarodowym Zlocie Młodzieży w Jeżowie
– spotkanie z Andrzejem Orchelem dotyczącym Marki Karpackiej
– spotkanie z panią dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie przyznania dotacji dla poszkodowanych osób podczas podtopień, które miały miejsce                 w Gminie Bobowa
– uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Sztuki w Krakowie
– spotkanie z dyrektorami szkół
– udział w Dożynkach Gminnych w Wilczyskach
– 8 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.:,, Budowa Wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej”
– na terenie Gminy prowadzona jest przebudowa dróg gminnych oraz remont drogi dojazdowej do pól Stróżna – Nowa Wieś I w miejscowości Stróżna

Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na wykonanie następujących zadań:
– modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Bobowa – przetarg wygrała Firma Nowa Szkoła – Łódź za kwotę  759 726.00 zł brutto termin realizacji do dnia 31 października 2014r.
– budowa chodnika w ciągu drogi wojew. 981 w m. Wilczyska etap II o długości 1671 mb – przetarg wygrała Firma Hażbud – Gorlice za kwotę  1 154.000.00 zł brutto – termin realizacji do 28 listopada 2014r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę stadionu sportowego w Bobowej, którego zakres obejmuje boisko wielofunkcyjne trawiaste, rozbiegi do rzutu oszczepem, skoku wzwyż, skoku w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, ogrodzenie terenu, wyposażenie boisk.

Interpelacje złożył:

– Tomasz Tarasek – podziękowanie dla osób, które pomogły w organizacji dożynek w Wilczyskach zwłaszcza dla pań z koła gospodyń wiejskich, strażaków, radnych, rady sołeckiej, dyrektora szkoły a także Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. “W pojedynkę nie udało by się tego tak pięknie przygotować” – podsumował radny Tarasek. Przekazał także informacje, że obecny na dożynkach prof. Jan Iwański był pełen podziwu dla obecnego wizerunku gminy jak i samych Wilczysk. Radny Tarasek wyraził także uznanie dla więźniów, którzy wykonują w gminie prace społeczne bowiem dzięki niej jest wykonanych dużo więcej zadań.

Radni przegłosowali jednogłośnie uchwały w sprawach:
– przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Bobowa poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
– przyjęcia Programu osłonowego Gminy Bobowa w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok,
– zmiany uchwały nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie nabycia działek nr 1273/12 i 1273/13 położonych w Bobowej (obniżona została cena nabycia dworku Długoszowskich – przyp. Red.)
– ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa,
– zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Siedliska część działki Nr 328, część działki Nr 325, działka Nr 738/3, wieś Wilczyska część działki Nr 570, część działki Nr 875/1 w Bobowej.
– uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa”,
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na budowę drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa – Bobowa,
– udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska,
– zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Siedliska i Sędziszowa – Gmina Bobowa etap II – zadanie 1,
– zmiany uchwały Nr XXXVIII/279/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
– zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobowa

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy