Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Cała Polska jeździ wolniej. Poznaj zmiany, które weszły dzisiaj w życie!

Autor: Duda Justyna
Wyższe kary dla piratów drogowych oraz blokady alkoholowe to nie wszystko. Ustawodawca przewidział szereg restrykcyjnych rozwiązań, które obowiązują od dzisiaj - 18 maja 2015 roku. Zapoznaj się z nimi zanim wsiądziesz za „kółko” i naciśniesz pedał gazu.

  1. Blokady alkoholowe

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy mają to być urządzenia, które uniemożliwią uruchomienie pojazdu bez wcześniejszego poddania się badaniu alkomatem i uzyskania wyniku negatywnego. Zastosowanie takiego rozwiązania będzie możliwe w przypadku osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów i po upływie co najmniej ½ tego zakazu. W przypadku osób, które taki zakaz otrzymały dożywotnio możliwość zamiany tego środka karnego na alko lock przewidziano po upływie co najmniej 10 lat.

Skorzystanie z takiego rozwiązania będzie wiązało się z obowiązkiem dokonywania kalibracji urządzenia co 12 miesięcy przez producenta urządzenia lub upoważnionego przedstawiciela. Ponadto pojazd wyposażony w alko lock poza okresowym badaniem technicznym będzie musiał być poddany badaniom dodatkowym.

  1. Pijani kierowcy na celowniku

W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony – od teraz ten środek karny będzie orzekany na minimum 3 lata, natomiast górna granica będzie wynosiła aż 15 lat. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł. dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

  1. Prowadzenie po cofnięciu uprawnień przestępstwem

Zmienił się również kodeks karny. Od dziś przestępstwem będzie prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo niezastosowania się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień. Jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

  1. Surowsze przepisy dla młodych kierowców

Młodzi kierowcy będą objęci szczególnym nadzorem. W przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego prawo jazdy zostanie zatrzymane. Natomiast gdy na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć da się stwierdzić, że w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy młody kierowca dopuścił się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w stanie po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Decyzja ta będzie wydawana na wniosek wojewódzkiego komendanta Policji.

  1. Inne przypadki zatrzymania

Policjant zatrzyma prawo jazdy również przy stwierdzeniu braku dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholowa w sytuacji, gdy istnieje taki obowiązek.

Ponadto prawo jazdy zostanie zatrzymane w przypadku:

  1. a) kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub
  2. b) przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. Przepisy jednak dopuszczają możliwość przewożenia maksymalnie 2 osób więcej w przypadku samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, zaś autobusów – maksymalnie 5 osób więcej, niż jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym.

Pokwitowanie, które otrzymamy w powyższych dwóch okolicznościach uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania, chyba że prawo jazdy zostało wydane przez inny kraj niż Rzeczpospolita Polska i kierujący nie ma miejsca zamieszkania w kraju – wtedy czas ten wydłuża się do 72 godzin.

  1. Usunięcie pojazdu na koszt właściciela

Poza przypadkami, które do tej pory były wskazane w ustawie pojazd będzie usuwany z drogi na koszt właściciela również w przypadku, kierowania nim przez osobę, która nie posiada uprawnień albo której zatrzymano prawo jazdy. Usunięcie na koszt właściciela będzie możliwe jedynie wówczas, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu innej osobie znajdującej się w nim, która by uprawnienia do prowadzenia takiego pojazdu posiadała. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

  1. Nowy taryfikator mandatów

Poniżej przedstawiamy nowe wysokości mandatów za przekroczenie prędkości. Pewną nowością jest rozgraniczenie ich na dwie grupy: w terenie niezabudowanym i w terenie zabudowanym.
54cf43aa6bf14_o

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy