Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Chcesz wybudować dom? Już nie potrzebujesz zezwolenia!

Autor: Duda Justyna
Z dniem 28 czerwca br. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443). Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog obiektów budowlanych, w przypadku których nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie odpowiednim organom.

O wyjątkach odnośnie uzyskania zezwolenia na budowę mówi art. 29 przedmiotowej ustawy. Do tego katalogu od 28 czerwca należą również:

Ponadto od teraz pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających również na:

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Uproszczone procedowanie

Nowe przepisy mają również uprościć procedury. Zmiany będą dotyczyć w szczególności wprowadzenia obowiązku określenia przez projektanta w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu, zniesienia obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych). Nowe przepisy wprowadzą możliwość przeniesienia w drodze decyzji administracyjnej na inną osobę uprawnień i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, od którego organ nie wniósł sprzeciwu. Ponadto rozszerzony zostanie katalog sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej. Od tej pory za taką samowolę uznana zostanie budowa np. budynków jednorodzinnych, budynków stacji transformerowych czy też kontenerowych bez wymaganego zgłoszenia lub też pomimo wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pod rygorem odpowiedzialności karnej), oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Obowiązki organów

W przypadku zgłoszenia budowy ww. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci, właściwy organ obowiązany będzie do zamieszczenia w BIP na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

3) upływu terminu na wniesienie sprzeciwu – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o pozwolenie na budowę nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Co ze sprawami już wszczętymi?

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej, do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednakże do spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe przepisy.  Do opłat legalizacyjnych, ustalanych w postępowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, Prawo budowlane w nowym brzmieniu.

Zmiany w rejestrach

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę jak również rejestr zgłoszeń na budowę  będą zawierały szereg informacji jak np.: datę wpływu wniosku, imię i nazwisko inwestora, adres zamieszkania/siedzibę inwestora, informacje dotyczące obiektu oraz wszelkie decyzje zapadłe w danej sprawie. Rejestry  będą jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Z tekstem jednolitym znowelizowanej ustawy Prawo budowlane można się zapoznać TUTAJ.

Meblowanie domu – jaki narożnik wybrać?

fot. ilustracyjne (Paulina Wilczyńska)

mIMG_0689

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy