Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pracowite wakacje Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
W pierwszej połowie sierpnia, a dokładnie 12.08.2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XII sesja Rady Miejskiej zwołana przez przewodniczącego rady Stanisława Tabisia. Wśród gości pojawił się senator Stanisław Kogut.

Senator skierował do zebranych m.in. te słowa: – Samorządy są tak dociążone, bo jeżeli się daje zadania powinny iść za tym także pieniądze. Niestety to rząd okrada samorządy, spycha zadania bez środków. Osobiście bardzo słucham co Państwo mówią, staram się też wszędzie być. W wywiadzie powiedziałem owszem, że gdybym się ponownie urodził zastanowiłbym się dobrze czy iść do wielkiej polityki ale tutaj idzie o ukochaną ojczyznę, o Polskę. 

Jak na każdej sesji, porządek obrad obejmował w kolejnych punktach sprawozdanie z działalności między sesjami, w którym burmistrz odczytał m.in.:
z zakresu spraw organizacyjnych;

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu pożegnalnym dzieci z Ukrainy, które przebywały na terenie gminy Bobowa w dniach od 17 do 30 sierpnia.
 2. W Starostwie Powiatowym w Tarnowie   wziąłem udział w spotkaniu dotyczące problemu szkód łowieckich spowodowanych zwłaszcza przez dziki.
 3. Przyjąłem w Urzędzie grupę dzieci z półkolonii zorganizowanej przez Małopolską Izbę Rolniczą dla dzieci rolników z terenu gminy Bobowa. W tym roku półkolonia   odbywa się w Szkole Podstawowej w Sędziszowej.
 4. Uczestniczyłem w sesji Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 5. Udałem się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie na spotkanie w związku z planowaną budową tras biegowych i miasteczka rowerowego w Bobowej oraz do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Departamentu Rolnictwa.

z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. Rozstrzygnięto przetarg   nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą “Świadczenie usług w zakresie odbioru transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. za łączną kwotę brutto 648 tys. zł. Przetarg wygrała firma Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila z Wilczysk.
 2. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Bobowa 3 lokale mieszkalne : 1 w bloku nr 96,       2 w bloku nr 97 w miejscowości Siedliska.
 3. Gmina Bobowa wyłoniła wykonawcę na realizację zadania pn. Konserwacja stropu drewnianego w kościele pw. św. Zofii w Bobowej – rekonstrukcja powały w nawie. W drodze przeprowadzenia zamówienia wpłynęło 2 oferty tj. oferta Firmy Budowlano- Konserwatorskiej „VIBUD” Wiesław Wida, z siedzibą w Krakowie za kwotę 81 540,33 zł brutto, oraz oferta firmy DALMINE Krzysztof Więcek z siedzibą w Siedliskach k/Tuchowa za kwotę 78 966,32 zł brutto. Zadanie będzie wykonywać firma Krzysztof Więcek DALIMINE, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę cenową. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 99 113,99 zł brutto. Termin wykonania prac: do 30 września 2015 r.

Interpelacje:
Barbra Baran – zapytanie o sprawę kolektorów słonecznych, po Stróżnej chodzą i nakłaniają osoby poszywające się pod urząd
Paweł Popardowski – przypomnienie ws. jednego z właścicieli działki, która jest mocno zaniedbana. Czy udzielił jakiejś odpowiedzi, jakie kroki zostały podjęte?

Radni przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawach:

 1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 790/14 w Siedliskach,
 2. zmiany uchwały nr X/82/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bobowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 3. przyjęcia apelu do zapisów projektu ustawy „Prawo Wodne”,
 4. wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenie Gminy Bobowa,
 5. nabycia działki zajętej pod przepompowane ścieków P-3L w miejscowości Brzana.
 6. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa,
 7. uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030,
 8. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy dzwonnicy z murem oporowym i schodami znajdującymi się przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej,
 9. zmian w uchwale Nr XLVIll/381/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Siedliska i Sędziszowa – Gmina Bobowa, etap II zadanie 1,
 10. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015,
 11. zmian w uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy