Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Masz problem natury prawnej? Zgłoś się do radcy prawnego

Autor: Łukasz Augustyn
Nie wiesz jak poruszać się w zawiłych przepisach Polskiego prawa, od 1 stycznia możesz skorzystać z pomocy prawnej działającej w jednym z czterech punktów na terenie powiatu gorlickiego.

Od 1 stycznia 2016 roku, w powiecie gorlickim zaczną funkcjonować cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Będą one znajdować się w Gorlicach, Bieczu, Bobowej i Łosiu. Cała „operacja” organizacji punktów porad prawnych odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa ściśle określa osoby mogące korzystać z tej pomocy oraz jej zakres. Ustawa dostępna tutaj

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gorlickiego znajdować się będą w następujących miejscach:

  1. Urząd Miasta w Gorlicach Rynek 1, pok. Nr 2

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

  1. Urząd Miasta w Bobowej Rynek 21 pok. Nr 1

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

  1. Biecz, budynek przy ul. Tysiąclecia 3

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: od godz. 14.00 do godz. 18.00

  1. Łosie, budynek remizy OSP

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: od godz. 15.00 do godz. 19.00

Zgodnie z ww. ustawą  od 1 stycznia 2016 r. w Polsce powstanie ponad 1,5 tys. punktów, w których  będą udzielane bezpłatne porady prawne przez adwokatów i radców prawnych na podstawie umów zawartych z powiatami.

Osoby mogące korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz zakres tej pomocy ściśle określają zapisy ustawy.

Art. 3. 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Cała ustawa tutaj
f
ot. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy