Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

XIV sesja Rady Miejskiej – podatki, opłaty, pożyczki…

Autor: Duda Justyna
16 listopada br. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Bobowej, podczas której radni gminy Bobowa przegłosowali kilkanaście ważnych uchwał. Wśród nich mówiące o stawkach za wodę i ścieki, wysokości podatków czy opłat targowych. Podjęto także decyzję o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na realizację kolejnych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jak zawsze w jednym z pierwszych punktów porządku obrad znalazło się sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. Obejmowało ono dość dług okres od 15 września do 16 listopada a co za tym idzie wiele się w tym czasie działo. Z informacji przekazanych przez Wacława Ligęzę warto przytoczyć:

Z zakresu spraw organizacyjnych:

 1. Udział w zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach (fundusz sołecki).
 2. Uczestnictwo w Forum Wójtów i Burmistrzów w Mogilnie.
 3. Udział w odbiorze stadionu.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektorem Departamentu ds. Usuwania skutków klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.
 5. Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Bobowa.
 6. Odbiór prac przy dzwonnicy Kościoła Św. Zofii w Bobowej.
 7. Spotkanie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.
 8. Uczestnictwo w spotkaniu Burmistrzów i wójtów z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie
 9. Odbiór techniczny obwodnicy Siedlisk i Sędziszowej oraz uroczyste oddanie do użytku tej inwestycji połączonej z odsłonięciem tablicy upamiętniającej śp. Grzegorza Stecha
 10. Spotkanie z projektantem placu targowego a także projektantami chodnika w miejscowości Bobowa i Jankowa
 11. Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 12. Spotkanie z Leśniczymi odnośnie najmu działki.
 13. Uczestnictwo w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie
 14. Spotkanie z konserwatorami przy kościele św. Zofii
 15. Spotkanie z sołtysami ws. wodociągów, budżetu i odnawialnych źródeł energii
 16. Kilkukrotne spotkania ze Starostą Gorlickim
 17. Spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
 18. Uczestnictwo w zebraniu Zarządu Stowarzyszenia „Gryf”
 19. Spotkanie z członkami Bractwa Rycerskiego 46 Chorągwi Zygmunta Gryfity ws. przygotowania Orszaku Trzech Króli na terenie Miasta Bobowa
 20. Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie w celu podpisania umowy dot. fotowoltaiki

Podjęte zostały Zarządzenia w sprawach:

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. Zostało zakończone i odebrane zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej „Jankowa – Koczanka – Moroń” w miejscowości Wilczyska wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,GODROM z Gorlic za kwotę 63 979,07 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 50 tys. zł.
 2. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa – etap II zadanie 2 w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska”.
 3. Otrzymano postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Gorlickim a Burmistrzem Bobowej, w którym wskazano Starostę Gorlickiego jako organ właściwy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie (dotyczy rowu biegnącego w granicy miejscowości Jankowa i Wilczyska).
 4. Została zakończona realizacja zadania pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobowa”. Projektem objęte zostały 22 gospodarstwa domowe oraz oczyszczalnia ścieków w Siedliskach. Montaż instalacji trwał w miesiącach: wrzesień – październik 2015 r. Całkowita wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz doliczając koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania dokumentacji wyniosła 719 419,85 zł brutto. Kwota dofinansowania   w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi 90% wartości kosztów kwalifikowanych (netto) i wynosi 567 327,00 zł. Obecnie projekt jest na etapie rozliczenia dofinansowania.
 5. Zakończono realizację zadania pn. „Remont remizy strażackiej w OSP Bobowa”. Zakres prac obejmował remont dachu, remont sanitariatów oraz naprawę elewacji zewnętrznej. Całkowita wartość prac wyniosła 18 900,00 zł z czego 50% kosztów tj. 9450,00 zł stanowiła dotacja Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolskie Remizy 2015.
 6. Zakończono prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej. Zadanie obejmowało wykonanie izolacji fundamentów, wzmocnienie i zabezpieczenie reliktów tynków oraz wykonanie wymiany poszycia z gontów. Całkowita wartość zadania wyniosła 57 331,44 zł z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz 15 000,00 zł dotacja z budżetu Gminy Bobowa.
 7. Wykonano i odebrano 10 szt. biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Etap II”.
 8. Dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom: dwa w bloku nr 96 i jedno w bloku nr 97 w miejscowości Siedliska.
 9. Sporządzono akty notarialne:
  a) umowy darowizny gruntów przeznaczonych pod drogi gminne: ul. Św. Wawrzyńca, Jankowa-Krzyżówka-Katanówki, ul. Wspólna, „Siedliska –Zalesie – Most’’, „Jankowa –Lipnica k/Sadu’’, ul. Akacjowa
  b) umowa sprzedaży gruntu zabudowanego przepompownią ścieków wraz z ustanowieniem służebności w związku z realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bobowa, Brzana, Wilczyska, gmina Bobowa etap I, zadanie 3’’.
 10. W dniu 18 września 2015 r. dokonano odbioru prac zadania pn. „ Remont cmentarza wojennego nr 133 w Bobowej obejmujący kompleksową konserwację elementów kamiennych, betonowych oraz żelaznych,a w szczególności konserwację ogrodzenia cmentarza wraz z bramką wejściową oraz schodami i słupami murów ogrodzenia,     jak również krzyż pomnikowy” – wartość zadania 61 500,00zł. Prace odebrano bez uwag. Zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Wojewody Małopolskiego (41 500,00zł) oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (20 000,00zł ).

Interpelacje podczas sesji złożyli:
Barbara Baran: podziękowanie dla PZD w Gorlicach za remont dylatacji na jednym z mostów w Stróżnej jednak są także inne, które wymagają niezbędnych prac
Paweł Popardowski: zapytanie o możliwość doprowadzenia stałej wody na cmentarz? Czy będzie następny projekt obejmujący instalację ogniw fotowolotaicznych?
Tomasz Tarasek: podziękowanie za drogę wykonaną w Wilczyskach (Młyn-Moroń)
Teresa Magiera: podziękowanie za wyczyszczenie potoku Pławienka

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawach:

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
b) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej,
c) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa,
d) przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobowa latach 2013-2014,
e) wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenie inkasenta,
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
i) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
j) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej,
k) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz dróg gminnych Brzana – Pławienka – Zagórze i Brzana – Górna – Podlesie,
l) nieodpłatnego nabycia remizy OSP w Brzanie na rzecz Gminy Bobowa,
m) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego budowla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa – etap II zad. 2 oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska,
n) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego budowy’ sieci wodociągowej na odcinku Jankowa Równie — zbiornik wody pitnej Jankowa wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa,
o)przekazania środków z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
p) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bobowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji,
q) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
r) zmian w uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy