Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Inwestowanie – o czym warto pamiętać?

Autor: Mateusz Książkiewicz

Rynek kapitałowy daje ogromne możliwości w zakresie lokowania oszczędności. W ten sposób można zrealizować swoje cele lub marzenia o pomnażaniu kapitału. Aby tak było, trzeba dowiedzieć się, na czym polega inwestowanie i jakie zagrożenia się z nim wiążą.

Załóżmy, że stoisz przed wyborem: założyć lokatę, kupić obligacje, nabyć jednostki uczestnictwa, czy samodzielnie kupować akcje na giełdzie. Która opcja pozwoli Ci ochronić kapitał lub osiągnąć wymarzony zysk? Zanim odpowiesz sobie na to pytanie, dowiedz się jak najwięcej o inwestowaniu. 

Czym jest inwestowanie?

Tylko te osoby, które dysponują nadwyżką kapitału, powinny zainteresować się inwestowaniem. Na początku warto określić cel, jaki chce się osiągnąć, a dopiero później dopasować do niego rodzaj inwestycji. Inwestowanie pieniędzy z reguły spełnia dwa podstawowe cele: ochrona wartości pieniędzy przed inflacją lub chęć pomnożenia zysku. 

Jeśli na przykład celem jest zabezpieczenie finansowe podczas emerytury, przyszłego inwestora powinny zainteresować mniej ryzykowne i długookresowe inwestycje. Jeśli natomiast celem jest luksusowa wycieczka zagraniczna w niedalekiej przyszłości, inwestycja powinna się szybko zakończyć (co przeważnie oznacza większe ryzyko). 

W co można inwestować? 

Inwestor ma do wyboru szereg instrumentów z odmiennymi cechami w zakresie możliwego do uzyskania dochodu, ryzyka czy praw, które mu przysługują. Rodzaje inwestycji można podzielić na te, w których inwestor sam podejmuje decyzje – inwestowanie bezpośrednie, lub ze wsparciem – inwestycje pośrednie. 

Do pierwszych zalicza się inwestowanie w środki rynku pieniężnego (np. lokaty), instrumenty rynku kapitałowego (np. akcje i obligacje), instrumenty pochodne (np. opcje) i instrumenty alternatywne (np. waluty, nieruchomości). Do pośrednich form inwestowania zalicza się przede wszystkim: jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz portfele inwestycyjne zarządzane przez firmy typu asset management.

Podział zysku

Inwestorzy, którzy odniosą sukces, czyli ich inwestycja przyniesie zysk, muszą się nim podzielić ze Skarbem Państwa. Są zobowiązani do zapłaty tzw. podatku Belki, w wysokości 19%, liczonego od dochodu kwoty zarobionej na inwestycji, nie zaś od całego posiadanego kapitału. 

Podatek od zysków kapitałowych dotyczy dochodów od wszelkich form inwestycyjnych, np. depozytów bankowych, akcji, obligacji, czy jednostek uczestnictwa. Różni się tylko forma pobierania podatku. W niektórych przypadkach inwestor sam musi się rozliczyć z urzędem skarbowym, a w innych sytuacjach zrobi to za niego pośrednik np. bank, czy fundusz inwestycyjny.

Jak inwestować?

Zasadą, od której nie ma wyjątków, jest inwestowanie tylko nadwyżek, które zostają po zaspokojeniu bieżących potrzeb związanych z codziennym życiem. Przede wszystkim trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i nie podejmować żadnych decyzji pod wpływem emocji. Ważna jest również świadomość, że każda inwestycja wiąże się z możliwością utraty kapitału. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy