Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

299 mln złotych od województwa małopolskiego na działania w powiecie gorlickim! Co nowego?

Autor: Kinga Gruca

W środę, tj. 7 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, Marty Mordarskiej - przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM Grzegorza Biedronia. Podczas spotkania podsumowano pięcioletnią pracę na rzecz województwa małopolskiego oraz przedstawiono plan działania na rok bieżący. Środki, jakie zostały przekazane w ręce władz powiatu gorlickiego w latach 2019-2023 wynoszą niemal 299 mln złotych.

W okresie od 2019 do 2023 roku Samorząd Województwa Małopolskiego będący podmiotem z siedzibą w powiecie gorlickim, zaangażował się we wsparcie lokalnych projektów, przekazując imponującą sumę niemal 299 milionów złotych. W ramach tego wsparcia, Bobowa otrzymała znaczącą kwotę 26 720 136,67 zł, przeznaczoną na realizację 94 zróżnicowanych zadań. Ponadto, Gorlice otrzymały kwotę 62 486 842,37 zł, która służyła finansowaniu aż 252 projektów. Świadczy to o zaangażowaniu i skali działań podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju regionu w tym Ziemi Gorlickiej.

Obszar realizacji inwestycji w minionych latach, objął m.in. bezpieczeństwo publiczne, edukację i rozwój kompetencji, infrastrukturę, transport, politykę przestrzenną i energetyczną, kulturę i dziedzictwo, sport, turystykę, zdrowie i wiele innych. W całym powiecie gorlickim było to łącznie 935 zadań na łączną kwotę 298 889 552,37 złotych.

W ramach inwestycji podjętych w latach 2019-2023, zauważalna jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 977 Gorlice-granica Państwa oraz przebudowa mostu na potoku Sękówka w miejscowości Sękowa. Co więcej, otwarcie tężni solankowej stanowi istotne przedsięwzięcie, które tworzy nie tylko funkcjonalną przestrzeń, ale także estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców i turystów w każdym wieku. Tężnia odgrywa kluczową rolę jako filtr powietrza, korzystnie wpływając na zdrowie i stan górnych dróg oddechowych.

W ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 259 011,13 zł. Wspólnie z wkładem własnym i wydatkami kwalifikowanymi, umożliwiło to zakup istotnego sprzętu medycznego, takiego jak dwa ambulanse, tomograf komputerowy, skaner do aparatu RTG, aparaty USG oraz bronchofiberoskop, co zwiększa jakość opieki zdrowotnej w regionie.

Łączna wartość zdeklarowanych inwestycji wynosząca 126 265 414,00 zł potwierdza zaangażowanie w rozwój infrastruktury i sektora medycznego w powiecie gorlickim.

Niebagatelne wsparcie organizacji pozarządowych w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza w ramach projektów „EkoMałopolska” oraz „Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy”, świadczy o trosce o środowisko oraz promocji edukacji ekologicznej. Kwota około 1,3 mln zł, w tym 28,8 tysięcy przeznaczone na powiat gorlicki, ukierunkowuje te inicjatywy na konkretne cele, wspierając rozwój ekologiczny regionu.

W skład instytucji edukacyjnych podlegających Małopolsce wchodzi Zespół Jednostek Edukacyjnych województwa Małopolskiego z siedzibą w Gorlicach, obejmujący Szkołę Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach. Szkoła ta prowadzi kształcenia w zawodach medycznych i społecznych, natomiast Centrum umożliwia uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Absolwenci tychże placówek znajdują zatrudnienie w lokalnych placówkach ochrony zdrowia, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, a także placówkach za granicą.

Projekty inwestycyjne na rok 2024 z budżetu Województwa Małopolskiego przynoszą obiecujące perspektywy rozwoju lokalnych dziedzin. Wśród nich wyróżnia się inicjatywa dotycząca Muzeum- Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, które otrzymuje imponującą sumę 4 205 700,00 zł. Z tej kwoty 2 405 700,00 zł zostanie przeznaczone na prowadzenie placówki, podczas gdy 1 800 000,00 zł posłuży zakupowi cennych kolekcji ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu. Ta inwestycja nie tylko wpłynie na rozwój kulturalny regionu, ale również umocni dziedzictwo artystyczne.

Kolejnym priorytetem są prace ratunkowe konserwatorskiego charakteru przy zabytkowej cerkwi greckokatolickiej i spichlerzu plebańskim w Bartnem, realizowane w ramach programu “Polski Ład”. Poprawa stanu i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków stanowi ważny krok w ochronie dziedzictwa kulturowego przed degradacją i postępującym zniszczeniem.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach posiada budżet w wysokości 2 670 600,00 zł. Ta inwestycja obejmuje nie tylko prowadzenie placówki, ale również ukierunkowane działania na rzecz edukacyjnego rozwoju społeczności lokalnej.

Co więcej, inwestycje transportowe nie są pomijane, a kwota ponad 1,4 miliona złotych trafia do powiatu na dofinansowanie deficytowych linii autobusowych z naboru na rok 2024. Środki te pochodzą z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wspomniane wsparcie obejmie miasta Biecz, Bobową, Łużną, kierując uwagę na komfort i dostępność komunikacyjną lokalnej
społeczności.

Fot. Kinga Gruca

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy