Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

24. sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Autor: Łukasz Augustyn
Wczoraj o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Bobowej odbyła się 24. Sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięło 11 radnych.

 

Obrady Rady Miejskiej rozpoczął swym przemówieniem senator Stanisław Kogut: „Dziękuję serdecznie za zaproszenie na każde posiedzenie Rady. Na początku chciałem pogratulować udanych dożynek. Nie chcę uprawiać żadnej polityki, przekazuję jedynie jakie są realia budżetu państwa. Na chwilę obecną zadłużenie wynosi 900 mld euro. Są to ogromne pieniądze… Na pewno dokonana będzie korekta budżetu państwa, co pociągnie za sobą obcięcie możliwości finansowania różnych inwestycji przez gminy, miasta, czy też powiaty. Kryzys dopiero nadchodzi, dlatego przy planowaniu budżetu na rok 2013 trzeba być bardzo ostrożnym. Nie można pozwolić także, aby całą winę zrzucać na samorządy. Osobiście uważam, że prace samorządów wykonywane były bez zarzutów – bo gdy są prace likwiduje się bezrobocie i gminy się rozwijają. – mówił z niezadowoleniem senator. Oszczędzać będą także na najbiedniejszych, gdyż świadczenia socjalne po podniesieniu progów obejmą zaledwie 25% ludności. (…)Wysokie jest także bezrobocie, prawie 600 tys. młodych ludzi po studiach wyjechało za granicę. Ludzie pracować muszą, a to właśnie państwo powinno stworzyć im miejsca pracy, a tymczasem mamy do czynienia z masowymi zwolnieniami…” – dodał po chwili podkreślając pogarszające się w Polsce perspektywy reprezentant Prawa i Sprawiedliwości.

W zakończeniu swej wypowiedzi senator podkreślał, że w młodych ludziach jest nadzieja, ale młodzi powinni mieć autorytety w rodzinie, duchownych, nauczycielach, by mogli zmienić świat na dobre.

Na posiedzeniu dokonano m.in. podsumowania działalności Urzędu Gminy. Podczas sesji odsłuchano także sprawozdania burmistrza – Wacława Ligęzy z działalności między sesjami. Podjęto również uchwały w sprawach przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, zaciągnięcia kredytu na sfinalizowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012. Przedstawiono również projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu.

Następnym punktem na liście obrad było podsumowanie działalności burmistrza poprzez odczytanie sprawozdania. Dokument zawierał zestawienie rozpoczętych i zakończonych prac inwestycyjnych, rozwiązanie kilku problemów wśród społeczeństwa, które bezpośrednio dotyczyły prowadzonych prac. Można było usłyszeć podziękowania w stronę mieszkańców i wszystkich zaangażowanych w podejmowane inicjatywy. Oprócz pozytywów znalazły się również problemy, które podejmowane były już na poprzednim posiedzeniu Rady Miasta, m. in. wyczerpalność źródeł wody w Jankowej, a także utworzenie punktu wydawania posiłków dla dzieci z terenu całej gminy.

Kolejną istotną kwestią było przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze w roku 2014. Projekt przedstawiła Zdzisława Iwaniec, podając nowe wytyczne w sprawie wyborów radnych. Z nowego rozporządzenia wynika, że Rada Gminy powinna zmienić podział gminy z okręgów wielomandatowych na jednomandatowe. W naszej gminie ta norma kształtuje się następująco: w Bobowej 645,93 –  ta liczba wynika z podzielenia liczby mieszkańców przez liczbę mandatów przysługującą gminie, która jest opisana w ust. O samorządzie gminnym. Przy 2500 mieszkańców miasta, podział obejmuje sołectwa. Bobowa zostanie podzielone na 4 okręgi wyborcze, gdzie na każdy okręg przypada po 625 osób (na każdy okręg jest również tolerancja, która kształtuje w miarę równy podział). Projekt ustawy przegłosowany przez radnych musi zostać jeszcze podpisany i skontrolowany przez komisję wyborczą z Nowego Sącza.

fot. Archiwum

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy