Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Długie debatowanie na XXXI sesji Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczoraj tuż po godzinie 11.00 odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Bobowej, w której wzięło udział 14 radnych. Ze względu na obszerny porządek obrad oraz kilka punktów, które wywołały dyskusje spotkanie radnych trwało ponad cztery godziny.

Pośród gości przybyłych na sesję byli m.in.: dyrektor CKiP Gminy Bobowa Jadwiga Bryndal, księgowa CKiP Gminy Bobowa Bożena Piecuch, radny powiatowy Adam Urbanek oraz prezes GS Bobowa Kazimiera Ormiańska.

Burmistrz w tradycyjnym sprawozdaniu ze swojej pracy w okresie między sesjami wymienił m.in.:
– udział w zebraniach wiejskich (podkreślając ich dobrą organizację merytoryczną  oraz wysoką frekwencję)
– spotkanie z inżynierem Jerzym Jachem dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy
– udział w zebraniu walnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.
– uregulowanie sprawy oświetlenia drogi oraz placu kościelnego przy rektoracie św. Mikołaja w Siedliskach
– spotkanie z wojewodą małopolskim Jerzym Milerem,
– konsultacje z inżynierem oraz starostwem powiatowym ws. mostu w Jankowej

Kolejnym ważnym punktem wczorajszej sesji połączonym z obszerną dyskusją była ocena działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 2012. Głos w dyskusji zabrali prawie wszyscy radni, a wśród zadawanych przez nich pytań padały: dlaczego zysk własny centrum kultury był tak mały? Czy pozyskane środki  z zewnętrznych źródeł nie mogły być większe?  Co jest powodem tak rzadkiego wydawania gazety, kwartalnika  Nasza Gmina? Sprawozdania kontrolne dotyczące działalności CKiP Gminy Bobowa przedstawili: Tomasz Tarasek (Komisja Edukacji i Sportu), Stanisław Tabiś (Komisja Rewizyjna), Teresa Pres (Komisja Budżetów i  Finansów). Wszystkie te dokumenty komisji przyjęto jednogłośnym głosowaniem.

Dwójka radnych złożyła interpelacje w kolejnym punkcie obrad. Radna Barbara Baran dotyczącą wymiany słupów telefonicznych przez Telekomunikacje Polską w Stróżnej, bowiem linie wiszą tuż nad ziemią. Radny Stanisław Tabiś natomiast podziękował Burmistrzowi Wacławowi Ligęzie oraz pracownikom UG za pomoc w opracowaniu dokumentacji dzięki której parafia św. Mikołaja w Siedliskach zdobyła dofinansowanie do remontu.

Radni podjęli również uchwały w sprawie:

1. zmiany Uchwały nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa,

2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,

3. szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2013,

4. przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2013 roku,

5. wyrażania zgody na dzierżawę nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

6. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Jankowa,

7. aż trzema zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

8. zmiany w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013,

9. zmian w uchwale nr XXIX/198/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

10. zmiany uchwały nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r w sprawie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

11. nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Siedliskach pod drogę gminną „Siedliska – Zalesie – Most”,

Na koniec przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz życzył wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych oraz zamknął trzydzieste pierwsze posiedzenie.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy