Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Burmistrz dostał absolutorium za budżet 2012 roku

Autor: Mateusz Książkiewicz
Na czerwcowym posiedzeniu XXXIV Rady Miejskiej w Bobowej, radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za rok 2012. Tym samym udzielili oni absolutorium gospodarzowi miasta Wacławowi Ligęzie.

Trzydziesta czwarta sesja została zwołana 14 czerwca o godzinie 13. W sali obrad Urzędu Miejskiego zebrali się wszyscy radni oraz goście. Wśród nich m.in. senator Stanisław Kogut, który przybył aby pogratulować burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz pogratulować całej radzie wykonania budżetu w 2012 roku.

Bardzo często przyjeżdżam do państwa gminy by poznać tutejsze problemy, dlatego tym bardziej cieszę się że ta współpraca między burmistrzem a Radą Miejską tak dobrze się układa – powiedział do zebranych na sali senator Stanisław Kogut. Dodatkowo gratuluję raz jeszcze ostatniej imprezy – Dni Bobowej z kulturą żydowską. Przybycie na nią tak ogromnej ilości gości może świadczyć wyłącznie o poparciu dla waszych działań.

Przyznanie absolutorium i przyjęcie sprawozdania poprzedziło zapoznanie się radnych z dokumentacją:
– sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu – informacja o stanie minia j.s.t. oraz rocznych sprawozdań finansowych
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2012 rok
– wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o wniosku Komisji Rewizyjnej
Radni dokonując analizy tych dokumentów jednogłośnie przyjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu jak również udzieli absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Tuż po głosowaniu burmistrzowi zostały wręczone kwiaty oraz rozbrzmiały oklaski.

W sprawozdaniu Burmistrza z działalności miedzy sesjami (tj od 28 maja do 14 czerwca), które należy do porządku obrad prawie każdej sesji, można było usłyszeć:

Korzystając ze zgromadzenia radni podjęli również uchwały w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Bobowa do uczestnictwa w realizacji projektu pn. “Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
b) powierzenie gminie Szczucin roli Instytucji Realizującej w Programie pn. “Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w zakresie określonym w umowie partnerskiej
c) określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) zbycia w  trybie bezprzetargowym udziały we współwłasności nieruchomości położonej w Bobowej,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy