Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pracowite lato urzędników

Autor: Mateusz Książkiewicz
Po wakacyjnej przerwie radni w pełnym składzie zebrali się na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Bobowej. W obradach uczestniczyło sporo gości m.in.: dyrektorzy szkół, instytucji gminnych a także sołtysi.

Trzydziesta siódma sesja odbyła się 23 września br., a jej uczestnicy tuż po jej rozpoczęciu wysłuchali obszernego sprawozdania burmistrza Wacława Ligęzy z działalności między sesjami. Z wystąpienia włodarza gminy warto przytoczyć:
– uczestnictwo w posiedzeniu Komisji: Rewizyjnej, Edukacji Kultury i Sportu, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej
– spotkanie z sołtysami z terenu gminy celem przekazania informacji dotyczących m.in.: aktualnej sytuacji budżetów sołeckich, nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych inwestycji na terenie gminy, remontów kościołów, na które można uzyskać dofinansowanie z Funduszu  Norweskiego, kolonii dla dzieci organizowanych przez Małopolską Izbę Rolniczą, odbioru eternitu.
– uczestnictwo w odbiorach  zadań  realizowanych  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi tj. „Renowacja elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach”, “Renowacja dzwonnicy murowanej przy kościele pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach”
– w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowe naborem wniosków w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-20014  w partnerstwie z Parafią Bobowa, Wilczyska oraz Rektoratem w Siedliskach tworzona jest kompleksowa dokumentacja pozwalająca czynić starania o dofinansowanie kompleksowej renowacji zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa.
– rozmowa z Jerzym Kurzawą na temat granicy i odwodnienia parkingu przy sklepie Lewiatan w Bobowej.
– uczestnictwo w spotkaniu Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas którego zostały omówione tematy dotyczące: ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych, niszczenia zasiewów i upraw przez zwierzęta, usuwania skutków klęsk żywiołowych z infrastrukturze komunalnej, organizacji i zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, współpracy z Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie i zatrudniania więźniów, programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.
– udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.
– uczestnictwo w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego realizację projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” w związku ze złożonym przez gminę wnioskiem dotyczącym zadania: „Stabilizacja osuwiska na działkach 24, 25/1, 25/2, 46/2, 48 w miejscowości Stróżna wraz z odbudową drogi gminnej Nr K270177 Stróżna – Pułanki/Zych”. Powyższy Zespół pozytywnie zarekomendował wyżej wymienione zadanie do realizacji w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi oraz usuwania ich skutków, celem pozyskania środków z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.
– przyjęcie delegacji samorządowców z Gminy Chmielnik, której przewodniczył Burmistrz  Jarosław Zatorski. Celem wizyty było omówienie współpracy na tle wspólnej przeszłości żydowskej.
– organizacja kolejnego spotkania z przedstawicielami samorządów gmin leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska, to jest: Miasta Tarnowa, Miasta Grybowa, Gminy Tarnów, Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski. W spotkaniu wzięli również udział: Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Tomasz Sądag oraz Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Krzysztof Hofbauer. Tematem spotkania było podpisanie ramowych porozumień pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, a jednostkami samorządu terytorialnego gmin leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska. W późniejszym terminie powyższe porozumienie podpisała także Gmina Krynica Zdrój i Gmina Łabowa.
– odbycie podróży służbowej do miejscowości Brzostek w związku z planami kupna samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej.
– omówienie z Wiesławem Budziochem stanu zaawansowania robót przy wykonywaniu dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska i Stróżna.
–  podróż do Ambasady Turcji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Szkolnictwa Artystycznego.
– uczestnictwo w powiatowych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach.
– starania o utworzenie w Bobowej szkoły muzycznej I stopnia spotkałem się z Burmistrzem Czchowa, gdzie taka szkoła funkcjonuje, aby omówić sprawę utworzenia w naszej gminie filii powyższej placówki.
– organizacja spotkania z dyrektorami szkół z terenu gminy. Podczas spotkania została omówiona analiza wynagrodzeń nauczycieli wg stopni awansu zawodowego za 8 miesięcy w roku budżetowym 2013, analiza wyników sprawdzianów klas VI  i egzaminów gimnazjalnych za rok szkolny 2012/2013r. oraz przygotowanie obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014.

W ciągu prawie 3 miesięcy (ostatnia sesja 26 czerwca) rozstrzygnięto przetargi na:

Zostały zakończone i odebrane następujące inwestycje:

a)     Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Bobowa w 2013 r. – wartość inwestycji 269.471,26 zł brutto.
b)     Wykonanie odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010r. – wartość zadania 494.831,96 zł brutto, natomiast dofinansowanie wyniosło   460.000,00 zł.

c)     Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól Stróżna- Pańskie Pola IV  w m. Stróżna na terenie Gminy Bobowa (200 mb.) – wartość zadania 50.214,75 zł brutto, dofinansowanie wyniosło 25 000,00 zł
d)     Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. Stróżna w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania 120.789.86 zł brutto, dofinansowanie wyniosło    64.757.00 zł.

Po obszernym sprawozdaniu burmistrza Wacława Ligęzy głos zabrali radni, składając interpelacje m.in.:
– radny Jan Juruś podziękował burmistrzowi oraz pracownikom urządu miejskiego a także domu kultury za pomoc w organizacji dożynek gminnych w Brzanej, w szczególności za użyczenie agregatu oraz sceny. Zwrócił się także z prośbą do radnego powiatowego Adama Urbanka o zajęcie się drewnianymi mostami w tejże miejscowości.
– radna Barbara Baran podobnie jak jej poprzednik poprosiła radnego powiatowego o zajęcie się sprawą mostka koło pana Dyląga w Stróżnej na drodze powiatowej Jankowa-Szalowa, zwłaszcza że jego stan jest bardzo kiepski.
– radny Józef Zięba podziękował za remont drogi powiatowej oraz tym, którzy uczestniczyli w poświęceniu kapliczki oraz krzyża w Jankowej.
– radny Józef Langer wspomniał o problemie ze zwierzyną leśną a zwłaszcza dzikami, które wyrządzają ogromne szkody. Refundacja jaka należy się od Kółka Łowieckiego jest nie współmierna do szkód. Zapytał także o zasadności znaku poprzeczne garby znajdującym się na odcinku wyremontowanej drogi w Jankowej.
– radny Marek Podobiński przekazał pytania jakie otrzymuje od mieszkańców: z ulicy Piekarskiej zapytali o to gdzie są odprowadzane ścieki z nowej Ostoji oraz o to dlaczego w budynku starej piekarni palone są śmieci: papiery oraz folie.
– sołtys Siedlisk Józef Magier podziękował burmistrzowi oraz Urzędowi Miejskiemu w Bobowej  za możliwość zorganizowania kolonii dla dzieci rolników jaka miała miejsce w Brzanie.
– radna Teresa Magiera zwróciła się z prośbą o rozwiązanie problemu jaki jest w przysiółku Berdechów, bowiem jeden z mieszkańców uzurpuje sobie prawa do drogi oznaczonej na mapie jako droga gminna.

Jeszcze przed przerwą prawie ponad czterogodzinnej sesji burmistrz przekazał oficjalne podziękowanie i gratulacje dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej Adamowi Urbankowi za osiągnięcia jednego z uczniów w ogólnopolskim konkursie.
Ważnym punktem obrad 37-ej sesji Rady Miejskiej był punkt 7. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku. Komisja Budżetu i Finansów oceniła ją pozytywnie. Komisja Rewizyjna oceniała także poziom obsługi załatwiania skarg i wniosków mieszkańców Urzędzie Miejskim. Jej członkowie podkreślali, że nie wpłynęła żadna skarga, a urząd w ankietach jest oceniany pozytywnie. Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Stanisław Tabiś przyznał także że urząd jest przyjazny i dostępny, zwłaszcza poprzez nowoczesną stronę internetową.

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej uchwalono 16 uchwał, wśród nich m.in.:
– nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa prof. Dr. Hab. Med. Mariuszowi Gąsiorowi
– przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
– ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa
– ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa
– ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
– zmiana uchwały w spawie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na rok 2013
– zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
– zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej
– zmian w uchwale ws. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa
– zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bobowa, Brzana, Wilczyska – Gmina Bobowa etap I, zad. 3
– uchwalenie zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego Giny Bobowa – miasto Bobowa
– przystąpienie do sporządzenia zmiany „Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa”
– nieodpłatnego przejęcia przez gminę Bobowa mienia wchodzącego w skład Agencji Nieruchomości Rolnych
– wydanie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
– ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy