Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Podatki, opłaty i awanse czyli sesja Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
W ostatnim czasie a dokładniej 28 października br. odbyła się kolejna debata rajców miejskich. Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej dotyczyły m.in. analizy oświadczeń majątkowych, wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz zatwierdzenia taryf za wodę oraz ścieki. Podczas sesji wręczono także awanse dla nauczycieli oraz nagrody dla dyrektorów szkół.

Sesję otworzył Stanisław Siedlarz – przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej witając wszystkich zebranych oraz stwierdzając, że w obradach biorą udział wszyscy radni co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał. Tuż po rozpoczęciu spotkania burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w asyście przewodniczącego rady oraz dyrektora ZEAS-u Andrzeja Sagana wręczył siedmiu nauczycielom z naszej gminy akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego. Wśród nich byli: Joanna Rutka – (SP w Sędziszowej), Katarzyna Semla-Oratowska (ZS Brzana), Katarzyna Ligęza (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach), Magdalena Górowska (ZS nr 1 w Bobowej), Izabela Myśliwiec (SP Jankowa), Lidia Szpila (Przedszkole Samorządowe w Bobowej), Dariusz Włodarz (ZS nr 1 w Bobowej) oraz Daniel Durlak (ZS w Siedliskach).

“Awans na stopień nauczyciela mianowanego to ważny moment dla każdego nauczyciela – mówił do awansowanych, radnych oraz gości burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Jako samorząd doceniamy rolę nauczycieli jaką odgrywają w życiu społecznym, zawodowym. Ich działanie jest znaczące w przygotowaniu młodzieży, dzieci do dorosłości. Dlatego w dowód uznania są wręczane dzisiejsze nominacje.”

Ponadto, z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej burmistrz Bobowej przyznał nagrody dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Po wręczeniu aktów mianowania oraz nagród kolejnym punktem porządku obrad trzydziestej dziewiątej sesji było sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Wartym przytoczenia z niego jest m.in.:

– przeprowadzenie rozmowy z Elżbietą Baran Dyrektorem Regionalnym do Spraw Współpracy Polskich Kolei Państwowych z samorządami na temat dworców kolejowych i innych terenów, które mogą być przedmiotem przekazania na rzecz gminy.
– uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, którego celem było zawarcie porozumienia pomiędzy konkurencyjnym firmami przewozowymi „KUZYNOPOL” i „LIBROPOL”.
– podróż służbowa do Warszawy a dokładniej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie burmistrz przeprowadził rozmowę z Zenonem Butkiewiczem Dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury oraz Przemysławem Niedźwieckim Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich na temat udzielenia wsparcia do przygotowywanych przez
gminę wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Na powyższy temat została także odbyta rozmowa z Grzegorzem Schetyną Przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych.
– udział w zebraniach szkolnych z rodzicami w Brzanie, Siedliskach, Jankowej, Bobowej i Wilczyskach. Podczas zebrań prezentowane były wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Rodzice otrzymali do wypełnienia ankiety, celem ustalenia liczby dzieci zainteresowanych edukacją muzyczną. Ankiety zostały złożone, z których wynika, że 537 uczniów wyraża chęć uczęszczania do szkoły muzycznej.
– udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski podczas którego omówiono sprawy dotyczące między innymi: •prezydenckich propozycji zawartych w przygotowywanej ustawie
samorządowej dotyczących prawa mieszkańców do inicjatywy uchwałodawczej, przepisów dotyczących konsultacji społecznych, ważności referendum i innych zapisów, • zasad dofinansowania zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, VAT, uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, • współpracy Państwowej Straży Pożarnej z samorządami oraz zasad wyposażania w sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych, •wymiany doświadczeń i propozycji od samorządów województwa małopolskiego dotyczących dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym „Realizacji obecnej perspektywy finansowej oraz założeń i prac nad przyszłą perspektywą finansową 2014 – 2020” zorganizowanym przez Stanisława Sorysa Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
– udział w Uroczystym Podsumowaniu Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2012/2013 połączonym z obchodami 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego.
– odbycie podróży służbowej do Krakowa do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich celem omówienia spraw inwestycyjnych na terenie gminy Bobowa.
– wzięcie udziału w posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Podczas
posiedzenia omówiono wnioski z wizyty monitorującej przeprowadzonej w sierpniu bieżącego roku, nabór beneficjentów ostatecznych na rok 2014, zaprezentowano gminy zgłaszające akces do Projektu oraz głosowano nad przyjęciem do dalszego procedowania: regulaminu wsparcia rzeczowego dla najuboższych beneficjentów i gmin kandydackich jako gmin partnerskich.
Podczas tego posiedzenia 9 gmin w tym Gmina Bobowa została przyjęta do tego projektu. Łącznie projektem objętych jest 49 gmin z Małopolski.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej zostały wykonane:
1) końcowy odbiór robót zadań pod nazwą:
• Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów – Moszczenica (długość 422,20 mb),
• Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości Wilczyska (długość 740 mb),
• Wykonanie odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010 r.
2) przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Budowa i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – usługowe z wylotem do rzeki Biała wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Bobowa”. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOMAX”  z Nowego Sącza, na kwotę 306.434,08 zł. Termin realizacji do 31.07.2015 r. Na rok bieżący zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł.
3) podłączono do sieci wod-kan budynek mieszkalny PKP oraz budynek socjalny posadowione w Jankowej.
4) przyłącz budynków do kanalizacji sanitarnej etap I zadanie 1 i 2. Do dnia 24.10.2013 r. podłączono ok. 206 budynków.
5) roboty budowlane kanalizacji sanitarnej – etap I zadanie 3 obejmujący częściowo miejscowości: Bobowa, Brzana, Wilczyska łącznie ok. 87 budynków.
6) prace przy budowie Wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej – zakres robót przewidziany do wykonania w br. będzie zrealizowany.
7) złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 30.09.2013r. dla zadania pn. „Kompleksowa renowacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa.
8) złożono wniosek do LGD Beskid Gorlicki na zadanie pn. „Budowa małego miasteczka rowerowego Wilczyska” oraz „Przebudowa stadionu sportowego w Bobowej – wykonanie trybun dla kibiców”.
9) rozpoczęto budowę wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej 977 w Sędziszowej.
10)W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym rowu biegnącego na granicy pomiędzy m. Jankowa i Wilczyska został powołany biegły Jan Liszkowski w celu wykonania ekspertyzy hydrologicznej. Wykonanie w/w ekspertyzy zlecił Naczelny Sąd Administracyjny w związku ze złożonym wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Bobowe, a Starostą Gorlickim.

Z zakresu finansów:
Dokonano zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobowa na 2013 r. w następującym zakresie:
1) Na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zarządzeniem Nr RF 40/13 z dnia 30 września 2013 r. zwiększono plan z finansowy dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobowa na 2013 r. na łączną kwotę 138 218 zł w tym na: realizację zadań własnych gminy w zakresie dostosowania warunków wychowania przedszkolnego do obowiązujących przepisów o kwotę 68 517 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” o kwotę 69 701 zł,
2) Na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Zarządzeniem Nr RF 44/13 z dnia 22 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobowa na 2013 r. na łączną kwotę 130 252 zł w tym na: realizację zadań własnych gminy w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby uprawnione o kwotę 7 002 zł, realizację zadań własnych gminy w zakresie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej o kwotę 15 904 zł, realizację zadań własnych gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla osób uprawnionych o kwotę 98 645 zł, realizację zadań własnych gminy w zakresie wypłacenia dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych o kwotę 8 701 zł.

Radni podjęli jednogłośnie uchwały w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa,
  2. wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,
  3. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,
  4. programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
  5. przekazania środków z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
  7. ustalenia wysokości opłaty targowej,
  8. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.

Interpelacja radnych:

Stanisław Siedlarz – w sprawie wykonania dwóch nowych przystanków autobusowych w Siedliskach “na górze” oraz na tzw. “przygórzu”. W uzasadnieniu tej prośby można było usłyszeć, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, którzy nie musieliby pokonywać niebezpiecznego skrzyżowania na drodze powiatowej aby dotrzeć do obecnych przystanków.
Teresa Magiera – prośba mieszkańców Berdechowa o ponowienie prośby do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiadającemu za rzekę Białą w sprawie umocnienia brzegu na przeciwko jednego z mieszkańców. Zwłaszcza, że zagrożona jest przez to droga gminna.
Józef Zięba – mieszkańcy Bobowej zapytują o możliwość wykonania drogi od Państwa Matusik do bloków.
Stanisław Gniadek – zgłosił prośbę o wykonanie przejścia dla pieszych w Bobowej w okolicy wiaduktu, stacji paliw, Zajazdu Ostoja.

Jednym z punktów obrad był punkt 7 dotyczący informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych za rok 2012. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach poinformował, że wpłynęły wszystkie potrzebne oświadczenia w nakazanych terminach. Analiza oświadczeń burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej przez Wojewodę Małopolskiego nie wykazała żadnych błędów, a ich formularze zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy