Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Szczęśliwa trzynastka przegłosowana podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Aż trzynaście uchwał przegłosowało piętnastu radnych podczas sesji Rady Miejskiej jaka odbyła się 18 grudnia 2013 roku. W większości dotyczyły one zamiany lub nabycia nieruchomości na terenie gminy. Burmistrz przedstawił także sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez radę w 2013 roku.

Tradycyjnie po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Siedlarza, radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. W kolejny czwartym punkcie burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami czyli okresu od 29 października do 18 grudnia, wartym wspomnienia z tego jest:
– przeprowadzenie rozmowy z Zygmuntem Sosnowskim Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na temat utworzenia strefy aktywności gospodarczej na terenie Gminy Bobowa na działce nr 790/14 położonej w Siedliskach. W związku z tym wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Gorlicach o aktualizację klasyfikacji gruntów na w/w działce.
– uczestnictwo w spotkaniu Wojewody Jerzego Millera z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas którego przekazano informacje na temat: mobilnych stacji badania czystości powietrza, usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 i 2014 roku, finansowania zadań z zakresu polityki społecznej, bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, ochrony turystyki, a ochrony środowiska, gospodarki partnerskiej.
– udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stanisława Koguta Senatora RP z udziałem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, podczas którego omówiono temat dotyczący modernizacji połączeń kolejowych województwa małopolskiego oraz podkarpackiego.
– przeprowadzenie konsultacji z Józefem Mendyką na temat możliwości wymiany dylowiny na kładce w Berdechowie na podkłady kolejowe.
– uczestnictwo w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, którego celem było zawarcie porozumienia pomiędzy konkurencyjnym firmami przewozowymi „KUZYNOPOL” i „LIBROPOL”. Również w tej  sprawie zorganizowane zostało spotkanie w Urzędzie Miejskim w Bobowej.
– przeprowadzenie rozmowy z projektantem Januszem Kosteckim na temat wybudowania przepompowni dostarczającej wodę miejską do Jankowej i Wilczysk.
wizyta studyjna na zaproszenie Burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego. Celem wizyty było zacieśnienie kontaktów i nawiązanie współpracy między Gminami w obszarze kultury. Samorządowcy z Bobowej mieli okazję poznać specyfikę pracy instytucji kultury w Gminie Chmielnik oraz uczestniczyć w uroczystym oddaniu do użytkowania Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego”.
– uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, podczas którego zostały omówione tematy dotyczące budżetu oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
– udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, podczas którego omówiono między innymi projekt budżetu państwa na 2014 r. oraz możliwość realizowania termomodernizacji i energooszczędnego oświetlenia w kontekście finansowania takich przedsięwzięć w jednostkach samorządu terytorialnego.
– odbiór robót zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – usługowe z wylotem do rzeki Biała Tarnowska wraz z urządzeniami towarzyszącymi  w miejscowości Bobowa” – Etap I.
– w związku z planami przeprowadzenia Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Bobowej uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym tego wydarzenia.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej m.in.:

  1. Odebrano częściowo budowę Domu Ludowego i Remizy OSP w Jankowej. Wartość robót, które były do wykonania w 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wyniosła 875.295,00 zł brutto.
  2. Został zlecony i wykonany Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012.
  3. Oddano do użytkowania 14 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wybudowane w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Etap I”.
  4. Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i składowania wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  5. Złożony został wniosek do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowa Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do kultury poprzez kompleksową renowację zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa wraz z utworzeniem wirtualnej instytucji kultury” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej.

 Zostały zakończone, odebrane i rozliczone następujące inwestycje:

W kolejnym punkcie porządku obrad, piątym znalazły się interpelacje radnych, którą jako jedyna złożyła Barbara Baran (radna Stróżnej). Było to podziękowanie za wkład burmistrza w wykonanie przebudowy Stróżnianki oraz prośba o wsparcie burmistrza ws oczyszczenia górnego odcinka koryta Stróżnianki. Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Bobowej obejmował również sprawozdanie burmistrza Wacława Ligęzy z realizacji uchwał podjętych przez Radę w 2013 roku.

Radni podczas sesji głosowali nad trzynastoma uchwałami:
a) przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2014 rok,
b) przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Etap II”,
c) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Stróżnej pod drogę gminną „Stróżna – Podlesie- Polna”,
d) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Bobowej z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Rodzinna,
e) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Bobowa mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
f) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Brzanie z przeznaczeniem pod drogę gminną Brzana- Katanówki / Bielewicz /,
g) zamiany działki nr 150/8 położonej w Bobowej stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa w zamian za działki nr 150/10, nr 71  oraz nr 257 położone w Bobowej,
h) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
i ) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej  z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
j) zmiany uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,
k )określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określenie warunków i zasad korzystania z nich,
l) określenie stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
m) przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.

Obrady Rady Miejskiej były także okazją do wręczenia Teresie Pres podziękowania przesłanego przez Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlciach za podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczności uczniowskiej  oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w Gminie Bobowa. W imieniu zarządu dyplom wręczył radnej burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy