Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Autor: Julia Ziomek
20 stycznia br. na terenie naszego państwa ogłoszono warunki kwalifikacji wojskowej. Podlegając rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r  Wojewoda Małopolski wyznaczył termin od 03 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się przed komisją zobowiązani są  mężczyźni urodzeni w 1995 roku oraz  w latach 1990—1994 którzy z różnych powodów nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa dotyczy również osób urodzonych w latach 1993-1994, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej lub złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozporządzenie to dotyczy również kobiet urodzonych w latach 1990—1995, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej czyli takie, które:
-w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
-są studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

Na komisję mogą się także zgłaszać osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo pełnić służbę wojskową, a nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do służby.

Osoby, które otrzymały wezwanie  zobowiązane są  zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli dana osoba z jakichś  przyczyn nie może w danym terminie stawić się przed komisją musi  wójtowi lub burmistrzowi przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej oraz dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości.

Udając się do Powiatowej Komisji Lekarskiej poborowy powinien zabrać  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Wojskowemu komendantowi uzupełnień należy dostarczyć aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub zaświadczenie o posiadanych  kwali­fikacjach zawodowych.

Osoby, które otrzymają kategorie: ,,A”, ,,B” lub,,D” po upływie 14 dni zostaną automatycznie przeniesione do rezerwy i  będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby z kategorią ,,E”czyli uznane za całkowicie lub trwale niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej nie podlegają obowiązkowi mobilizacji w przypadku wojny.

Jeżeli komuś potrzebny jest wpis o uregulowanej sytuacji wojskowej może takowy uzyskać po upływie 14 dni, ale nie jest to konieczne gdyż  uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy