Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Radni znów debatowali – XLI Sesja Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Przed rozpoczęciem weekendu, w piątek 17 stycznia o godzinie trzynastej piętnastu radnych gminy i miasta Bobowa zebrało się na XLI sesji Rady Miejskiej. Wśród najważniejszych tematów wymieniano m.in. plan prac stałych komisji, program dożywania dzieci, szkołę muzyczną oraz utworzenie spółki działającej pod firmą: Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Piątkowa sesja przypadała niecałe trzy tygodnie po poprzedniej, wszystko za sprawą pilnego ustalenia i przegłosowania wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Bobowa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020 oraz innych nie mniej ważnych uchwał, których było aż czternaście.

Jak w każdej sesji porządek obrad obejmował sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. Warto przytoczyć tutaj.
Z zakresu obsługi Rady Miejskiej:
– uczestnictwo burmistrza w posiedzeniach Komisji; Edukacji Kultury i Sportu,   Budżetu i Finansów,  Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska.
– opracowanie projektów uchwał objętych porządkiem obrad sesji
Z zakresu spraw organizacyjnych:
– przeprowadzenie rozmowy z przedstawicielami firmy HYDROMARKO na temat monitoringu przepompowni znajdujących się na terenie gminy.
– rozmowa z Piotrem Jasionem przedstawicielem Pracowni Projektowej Magnus Media na temat przygotowania koncepcji na utworzenie strefy  aktywności gospodarczej.
– zorganizowanie spotkania z sołtysami z terenu gminy celem ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich oraz omówienia spraw bieżących.
– rozmowa z Panią Dorotą Krzyżanowską reprezentującą Autorską Pracownię Projektową z Tarnowa na temat koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej.
– podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem w Gorlicach w sprawie urządzenia drogi po gruntach leśnych na działkach ewidencyjnych nr: 304 położonej w Wilczyskach,  nr 443 położonej w Jankowej oraz  nr 680 położonej w Stróżnej.
– uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym współpracy transgranicznej zorganizowanym przez Pana Witolda Kochana Burmistrza Gorlic.
– udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bobowej.
Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:
– zostało złożonych 25 wniosków do programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” na rok 2014.
– plany na 2014 r. obejmujące budowę 21 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Etap  II”,
– dnia 18.12.2013 r. dokonano częściowego odbioru robót zadania pn. „Budowa   i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – usługowe z wylotem do rzeki Biała Tarnowska wraz z urządzeniami towarzyszącymi miejscowości Bobowa” – Etap I
– została wykonana ekspertyza w sprawie wskazania właściwej klasyfikacji dla rowu biegnącego na terenie gminy Bobowa począwszy od drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyska w kierunku rzeki Biała Tarnowska wzdłuż działek położonych na granicy Wilczysk i Jankowej. Ekspertyza wykazała, że odcinek ten stanowi urządzenie wodne w myśl przepisów ustawy prawo wodne. W związku z tym sprawa zostanie przekazana Staroście Gorlickiemu do załatwienia według kompetencji.

Tuż po sprawozdaniu Wacława Ligęzy nadeszła pora na interpelacje radnych i zapytania sołtysów, żadnych jednak nie zgłoszono.

Podczas sesji radni jednogłośnie przegłosowali uchwały dotyczące:
a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok,
b) uchwalenia „Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
c) zatwierdzenia planów prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2014 rok,
d) wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Bobowa spółki działającej pod firmą: Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
e) zamiaru utworzenia filii Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej z siedzibą w Bobowej
f) szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za zasługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokość tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2014.
g) ustanowienia wieloletniego programy osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Bobowa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020.
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspienią finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywania na lata 2014-2020.
i) określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania pomoc państwa w zakresie dożywania na lata 2014-2020
j) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej do załatwienia indywidualnych spraw w zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dochodu energetycznego w o  którym mowa w ustawie z dn. 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne
k) trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych: Szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia komisji wykorzystywania udzielonej dotacji.
l) wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych,
m) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Bobowej z przeznaczeniem pod drogę Gminną ul Wspólna.
n) zmiana w planie zagospodarowania przestrzeżonego Gminy Bobowa dla działki nr 875/1.

Więcej informacji o podejmowanych ustawach wkrótce, zapraszamy do śledzenia naszego portalu.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy