Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Obradowali nad bezrobociem

Autor: Łukasz Augustyn
O stale rosnącym bezrobociu słyszy się od kilku dobry lat. Dziś w powiecie gorlickim zarejestrowanych jest ponad 6901 osób, ale to nie jest pełen obraz skali bezrobocia w naszym regionie gdyż wiele osób pracuje na czarno lub na umowach śmieciowych, co łącznie daje dużo gorszy obraz rzeczywistości.

Między innymi z tego właśnie powodu w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyły się obrady Powiatowej Rady Zatrudnienia, podczas których poddano analizie informacje o lokalnym rynku pracy oraz o zapotrzebowaniu na danych specjalistów. Obrady prowadził sekretarz powiatu Krzysztof Augustyn. Głównymi tematami analizy były informacje o lokalnym rynku pracy w zakresie podaży i popytu w 2013 roku oraz planowanych kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gorlicki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015.

Informację o lokalnym rynku pracy przedstawiła wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach Jadwiga Makowiec. Stopa bezrobocia na koniec 2013 roku wynosiła 14,5% i była wyższa od krajowej i wojewódzkiej, a powiat gorlicki pod tym względem uplasował się na 15 miejscu wśród 22 powiatów Małopolski. W PUP zarejestrowanych było 6901 osób bezrobotnych tj. o 638 więcej niż przed rokiem. 55% bezrobotnych stanowiły kobiety. Ze względu na wiek 55% stanowiły osoby do 34 roku życia, a 25% do 25 roku życia. Pod względem wykształcenia 35% bezrobotnych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz policealne i średnie zawodowe (33%). 12% bezrobotnych, czyli 858 osób to ludzie z wyższym wykształceniem. W grupach zawodowych najliczniejszą (27,2% tj.1876 osób) stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, następnie technicy i średni personel (18,6%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (18,3%). Wzrasta także liczba bezrobotnych w zawodach: pedagog, specjalista administracji publicznej i ekonomista.

Do PUP w Gorlicach w minionym roku pracodawcy zgłosili 1500 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z 2012 rokiem ich liczba wzrosła o 143, ale jest nadal niższa niż w latach 2006-2010. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim: cukierników, murarzy, ślusarzy, spawaczy metodą MAG, stolarzy, sprzedawców, doradców klienta i przedstawicieli handlowych.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PUP wśród 388 pracodawców z terenu powiatu w najbliższym czasie zamierzają one zatrudnić około 368 osób, a zwolnić 10 osób. Generalnie jednak firmy nie mają wyraźnie sprecyzowanych planów zatrudnieniowych, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej.

Jeśli chodzi o prognozowanie zapotrzebowania na zawody w 2014 roku to blisko połowa zawodów występujących na lokalnym rynku pracy będzie nadwyżkowa, a zaledwie 2% zawodów może być deficytowych i są to: kierownicy budowy, lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci oraz samodzielni księgowi.

Według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych do 2020 roku wzrost zatrudnienia w skali kraju może nastąpić w sekcji usług rynkowych (11,7%) i dotyczyć: specjalistów, pracowników usług osobistych i sprzedawców, a na dalszych pozycjach operatorów i monterów maszyn i urządzeń, techników i innego personelu średniego. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczyć będzie głownie sektora rolniczego (23,4%) i przemysłowego (4,1%).

Powiatowa Rada Zatrudnienia zapoznała się również z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach na temat planowanych na 2014 rok kierunków szkoleń dla osób uprawnionych oraz form aktywizacji osób bezrobotnych. Planowane szkolenia mają odbywać się w branżach: handel hurtowy i detaliczny (technik sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze oraz sprzedaż bezpośrednia – jak być dobrym przedstawicielem handlowym), budownictwo (operator koparko-ładowarki), przetwórstwo przemysłowe (kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141), finanse i ubezpieczenia (pełna księgowość z obsługa komputerowych programów finasowo-księgowych), transport i gospodarka magazynowa (magazynier z obsługa wózka jezdniowego), kurs komputerowy od podstaw. Podstawowe formy aktywizacji bezrobotnych to: refundacja koszów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, staże, szkolenia, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne.

Powiatowa Rada Zatrudnienia zapoznała się ponadto z ofertą kształcenia w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gorlicki, którą przedstawił naczelnik wydziału edukacji Tadeusz Mikrut, a uzupełnili dyrektorzy szkół. Dla absolwentów gimnazjów przygotowano atrakcyjną ofertę kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego. Ponadto Powiatowa Rada Zatrudnienia Pozytywnie zaopiniowała propozycje dyrektorów szkół dotyczące wprowadzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego:

– technik organizacji reklamy w ZSO w Bieczu

oraz

– technik administracji w szkołach policealnych: w ZSZ w Bieczu i w ZSZ w Bobowej.

Pełna oferta kształcenia poszczególnych szkół dostępna jest na ich stronach internetowych. Będzie z nią można także zapoznać się w sposób bezpośredni podczas Giełdy Szkół i Zawodów, która odbędzie się 21 marca w Hali Sportowej OSiR w Gorlicach.

źródło/fot: SP w Gorlicach

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy