Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Sezon grzewczy już w pełni pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa !

Autor: Łukasz Augustyn
Aura na zewnątrz coraz bardziej przypomina że mamy prawdziwą jesień. Nocne mgły i niższe temperatury oznajmiają nam, że czeka nas ogrzewanie naszych domostw instalacjami grzewczymi różnego rodzaju.

W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych. Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców domów. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy zwiększoną ilość pożarów w budynkach mieszkalnych a niektóre z nich bywają tragiczne w skutkach. W 2013 roku na 295 powstałych pożarów w powiecie gorlickim aż 49 pożarów aktywowało się w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one prawie 16,61% wszystkich pożarów. W 2014 roku do 15 października liczba pożarów to 205 z czego 29 pożarów powstało w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one prawie 14,14% wszystkich pożarów. Porównując rok ubiegły z rokiem bieżącym nastąpił spadek ilości wszystkich pożarów o 16,32%. Ilość pożarów w obiektach mieszkalnych rok do roku biorąc pod uwagę okresom od 1 stycznia do 15 października spadła o 29,26%.
W 2013 roku Straż Pożarna gasiła 49 pożarów powstałych w budynkach mieszkalnych a do 15 października bieżącego roku 29 pożarów. W ubiegłym roku strażacy gasili 19 razy palące się sadze w kominie w roku bieżącym takich interwencji było 11. Najczęstszą przyczyną wszystkich pożarów były: Podpalenia, nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) a także wady tych urządzeń.
Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne ze względu na przeważnie późne ich zauważenie a tym samym powiadomienie jednostek ratowniczych Straży Pożarnych. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze a następnie dach, aż do kominów, przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób zwentylowania pomieszczeń budynku. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o ich stan techniczny a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji poniżej podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać by uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!
– stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
– nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
– nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
– nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
– przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
– nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
– nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
– nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,
– stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
– przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku. Kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, co najmniej:

1. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej cztery razy w roku,
2. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej dwa razy w roku,
3. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

źródło: PSP Gorlice
fot. shu.sx

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy