Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

III Sesja Rady Miejskiej w Bobowej – budżet na 2015 rok i wynagrodzenie burmistrza

Autor: Mateusz Książkiewicz
Trzy dni przed końcem roku (tj.29.12.2014) członkowie Rady Miejskiej w Bobowej zebrali się na trzeciej już sesji, której głównym tematem był budżet gminy Bobowa na rok 2014 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Czternastu radnych pochyliło się nad wieloma ważnymi tematami oprócz spraw budżetu na rok 2015, podejmowane były uchwały ws.:
a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej,
b) plany pracy Rady Miejskiej w Bobowej na rok 2015,
c) zmiany Uchwały nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,
d) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Bobowa mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
e) kontynuacji przez Gminę Bobowa realizacji projektu: “Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Akwizycja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” w 2015 roku w ramach POKL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
f) wyboru przedstawiciela Gminy Bobowa na przedstawiciela – członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej,
g) zmian w budżecie gminy Bobowa na rok 2014,
h) zmian w uchwale nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dn. 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa
i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bobowej

Nawiązując do punktu “f” przedstawicielem został wybrany Stanisław Tabiś, przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone, do części z nich powrócimy w osobnych artykułach. Zapraszamy do śledzenia naszego portalu.

Należy podkreślić, że radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetu na rok 2015 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobowa. Przed jej uchwaleniem przedstawiono opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Interpelacje złożyli:
Tomasz Tarasek – podziękowania w imieniu mieszkańców Wilczysk oraz radnego Wiesława Janoty za inwestycje związaną z budową chodnika który połączył wieś z miastem Bobowa. Na pewno poprawiło się bezpieczeństwo co docenia całe społeczeństwo. Z zazdrością patrzą osoby zamieszkujące w Stróżach nieopodal granicy z Wilczyskami gdzie takiego chodnika brak a kierowcy lubią pozwolić sobie tam na większą prędkość. Sam też zachęcam ludzi do chodzenia chodnikami, a samochody aby zostawiać pod domem.
Ryszard Forczek – względem tablicy przy drodze powiatowej z nazwą “Lipniczka”, przez którą nie jedna osoba już się pomyliła. Chodzi zwłaszcza o kurierów. Przekazał także podziękowania w imieniu całego jankowskiego społeczeństwa za wszelkie inwestycje na terenie wsi.
Maria Zarzycka – podziękowania za inwestycje na terenie Siedlisk, zwłaszcza chodniki i rozpoczęte prace nad kanalizacją i wodociągiem
Bogdan Krok – czy będą podjęte prace przy ścianie, która odkryła się na budynku CKiP Gminy Bobowa
Józef Zięba – podziękowania dla Nadleśnictwa Gorlice za schodki do kapliczki w Jankowej
Barbara Baran – podziękowania za inwestycje w roku 2014 i dalszą pomoc w nowych pomysłach
Jan Juruś – podziękowania za inwestycje w roku 2014 w Brzanie.

Ze sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami warto wspomnieć z zakresu spraw organizacyjnych:

1. Uczestnictwo w spotkaniu z wójtami, burmistrzami województwa małopolskiego inaugurującym nową kadencję zorganizowanym przez Wojewodę Małopolskiego Pana Jerzego Millera w Tarnowie.
2. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie dotyczącej Budowy Centrum Miasta Bobowa.
3. Uczestnictwo w Gali Finałowej, która odbyła się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
4. Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Gminnego OSP oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Gorlicach.
5. Podpisanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie umowy na zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na budowę wodociągu kanalizacji w Siedliskach i Sędziszowej.
6. Podróż do Warszawy do Ministerstwa Kultury: Departamentu Ochrony Zabytków, Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz do Narodowego Centrum Kultury.
7. Uczestnictwo w koncercie kolęd, który odbył się w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej.
8. Uudział w spotkaniach wigilijnych w szkołach w Stróżnej, Siedliskach, Wilczyskach, Jankowej oraz w świetlicy dla osób starszych w Siedliskach, w spotkaniu wigilijnym w Przedszkolu w Bobowej uczestniczyła Sekretarz Gminy.
9. W niedzielne popołudnie 21 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców na bobowskim Rynku. Wigilię uświetnili: dziecięca i młodzieżowa schola Parafialna, chór parafialny „Cantate Deo” przy Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej oraz orkiestra dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej.
10. Na zaproszenie Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego burmistrz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego Krakowie.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

1. Zakończono roboty budowlane i odebrano następujące zadania inwestycyjne:
• budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w Wilczyskach i Jankowej o łącznej długości chodnika 1621 mb,
• odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Jankowa – Rzeki – Semla wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku odbudową drogi gminnej w miejscowości Jankowa
• budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej przy ul. Widok oraz częściowo przy ul. Św. Wawrzyńca wraz z chodnikiem.
• budowa kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej
• budowa i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – użytkowe z wylotem do rzeki Biała Tarnowska wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Bobowej – etap II
Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji sanitarnej etap II zadanie I w miejscowościach Siedliska i Sędziszowa, wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska oraz remoncie stadionu sportowego w Bobowej.
2. Zakończono budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobowa w ramach zadania ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Etap II ”. W ramach tego zadania planuje się w 2015r. budowę kolejnych 11 oczyszczalni”.
3. W ramach projektu ,, Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego ” zdemontowano w 2014 r. azbestowe pokrycie dachów z 31 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W latach 2015-2016 będzie kontynuowany ten projekt.

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy