Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Refundacje na stwarzanie nowych miejsc pracy czekają!

Autor: Łukasz Augustyn
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza pracodawców do współpracy przy tworzeniu stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota refundacji: 16.000 zł na jedno stanowisko pracy.

UWAGA: Warunkiem uzyskania refundacji będzie zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz utrzymanie jej w zatrudnieniu przez okres kolejnych 3 miesięcy.

Liczba miejsc:  65

Terminy składania wniosków Liczba miejsc
od 02.02.2015 r. do 10.02.2015 r. 25
od 09.04.2015 r. do 15.04.2015 r. 25
od 01.06.2015 r. do 05.06.2015 r. 15

Urząd zastrzega możliwość zmiany terminów naboru wniosków oraz liczby miejsc w poszczególnych naborach.

Druk wniosku

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – najważniejsze informacje

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Kryteria formalne:

1) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek złożony w terminie,

2) wywiązanie się z zawartych z Urzędem  umów w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Kryteria merytoryczne:

1) celowe i racjonalne wydatkowanie środków publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych,

2) adekwatność zaproponowanych zakupów do tworzonego stanowiska pracy,

3)  zamiar tworzenia nowego miejsca pracy na terenie powiatu gorlickiego,

4)  proporcjonalność w tworzeniu miejsc pracy ze środków własnych i środków Funduszu Pracy,

5)  trwałość miejsc pracy tworzonych przy współpracy z Urzędem,

6) wielkość otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w bieżącym roku kalendarzowym,

7) liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu, spełniających wymagania zawodowe określone we wniosku, dla których zaplanowano tą formę pomocy w opracowanym przez doradcę klienta  przy udziale bezrobotnego Indywidualnym Planie Działania,

8)  wysokość środków finansowych pozostających w dyspozycji Urzędu w danym roku.

Preferowane będą wnioski złożone  przez Wnioskodawców:

WARUNKI ROZLICZENIA REFUNDACJI

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zostanie zrealizowana tylko w przypadku poniesienia kosztów niezbędnych, bezpośrednio i jednoznacznie związanych z refundowanym stanowiskiem pracy, w szczególności kosztów związanych z zakupem: maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego, oprogramowania.

Wyposażone stanowisko powinno służyć do wykonywania codziennej pracy osobie, która będzie zatrudniona w ramach refundacji.

Refundacji w ograniczonym zakresie podlegają wydatki poniesione na zakup:

Refundacja nie przysługuje na:

ZASADY KIEROWANIA KANDYDATÓW NA TWORZONE STANOWISKA PRACY

Doboru kandydatów na tworzone stanowisko pracy dokonuje Powiatowy Urząd Pracyspośród osób bezrobotnych, które mają w ustalonym do realizacji z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania zaplanowane wyposażenie stanowiska pracy jako właściwą formę pomocy.

Refundacja nie będzie przyznawana na zatrudnienie:

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zamieszczone są na stronie internetowej www.pup.gorlice.pl w części dotyczącej Pracodawców – zakładka „Wyposażenie stanowiska pracy”.

Kontakt: tel. 018-353-63-07 wew. 271, pok. nr 17, III piętro, w godz. 730 – 1430 .

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Michalusa 18, parter pokój nr 4

źródło. PUP Gorlice

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy