Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

“Bo do tanga trzeba dwojga” – VII sesja Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Pod koniec kwietnia przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej zwołał wszystkich radnych w celu przeprowadzenia VII sesji obecnej kadencji. Pośród uchwał nad którymi pochyli się miejscy radni była m.in. likwidacja jednostki budżetowej ZEAS oraz przyjęcie rezygnacji radnego Podobińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego.

Jak zawsze w pierwszych punktach sesji znalazło się sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, Wacława Ligęza przedstawił w nim:

Z zakresu spraw organizacyjnych:

 1. uczestniczył w turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się w Stróżnej.
 2. podpisał umowy z Zakładem Karnym w Tarnowie w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych na rzecz Gminy Bobowa. Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. Od 1 kwietnia br zostało skierowanych do prac 8 skazanych, z możliwością zwiększona liczby osób do 15.
 3. zorganizował spotkania z sołtysami gminy Bobowa, na którym omawiane były mi.in. tematy związane z pracą więźniów w sołectwach na terenie gminy oraz sprawa rozprowadzania worków na odpady komunalne.
 4. odbył podróż służbową do Warszawy, w celu spotkania się z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury, Dyrektorem Biura ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 5. kilkukrotne wyjeżdżał do Krakowa, do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a także spotkanie z Wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie.
 6. wziął udział w otwarciu XV Gminnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w Zespole Szkół w Brzanie.
 7. spotkał się z pracownikami Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół oraz z dyrektorami szkół. Na spotkaniach omawiane były sprawy związane z likwidacją ZEAS-u.
 8. w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem zorganizował spotkanie Rady Parafialnej z Bobowej, sołtysów, rad sołeckich oraz radnych z Bobowej, Berdechowa oraz Brzany, w celu omówienia problemu zbierania środków na remonty kościołów p.w. Wszystkich Świętych oraz Św. Zofii w Bobowej.
 9. uczestniczył w uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej. Mszy Świętej na której zebrali się samorządowcy z całego regionu przewodniczył ks. bp  Jan Wątroba – ordynariusz rzeszowski.
 10. spotkał się w Krakowie z Przedstawicielem Zarządu Spółki Krakowskiego Parku Technologicznego.
 11. wziął udział w spotkaniu z radnymi, na którym omawiane były tematy związane z likwidacją ZEAS-u, strefy płatnego parkowania oraz sprawy związane z utworzeniem strefy Aktywności Gospodarczej.
 12. spotkał się z mieszkańcami Rynku z Bobowej w celu omówienia sprawy odpłatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Aktualnie zlecony został do opracowania projekt organizacji ruchu, oraz przesłano do Starostwa Powiatowego projekt uchwały w celu zaopiniowania.
 13. uczestniczył w koncercie muzyki klasycznej w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli –  Uczeń naszej Szkoły Muzycznej Dominik Żarnowski zajął 3 miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych “JUPITER 2015”, który odbywał się w dniach 18 i 19 kwietnia 2015r. w Szkole Muzycznej I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie. Dominik znalazł się wśród laureatów w kategorii gry na saksofonie – występował 19 kwietnia.
 14. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP oraz posiedzeniu Zarządu OSP w Gorlicach.
 15. spotkał się w dyrektorami szkół z terenu Gminy Bobowa w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących   arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
 16. wziął udział w rozpoczęciu Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej „SKRZACIK”, który odbył się w dniach 25-26 kwietnia na hali sportowej w Bobowej.
 17. uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Krakowie.
 18. za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego złożył wnioski do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń – „Medal za długoletnie pożycie małżeńskie” dla 13 par z terenu Gminy Bobowa, które w 2015 roku obchodzić będą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. Został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2014 roku. Przetarg wygrała firma Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila z Wilczysk za kwotę 324 864,71 zł – termin wykonania zadania do 11 lipca 2015 r.
 2. Została wykonana koncepcja urządzenia placu targowego w Bobowej i zwrócono się do PKP Polskie Linie Kolejowe w Nowym Sączu z prośbą o uzgodnienie przybliżenia placu targowego do torów.
 3. Gmina otrzymała warunki przebudowy sieci energetycznej i gazociągu w związku z planowaną budową Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.
 4. Otrzymaliśmy od Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego informację o przyjęciu dokumentów o zakończeniu budowy wodociągu   w miejscowości Siedliska w związku z tym zostały wysłane zawiadomienia do mieszańców o możliwości podłączenia.
 5. Sporządzono akt notarialny umowa zamiany pomiędzy Gminą Bobowa a Starostą Gorlickim reprezentującym Skarb Państwa dotyczy działek położonych w Bobowej.
 6. Dobiegają końca prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020 oraz Planu Rozwoju Lokalnego
 7. Zorganizowane zostało spotkanie w terenie w sołectwie Berdechów z udziałem Pani Sołtys oraz mieszkańcami dotyczące rozwiązania problemu związanego z dojazdem do posesji.
W kolejnym punkcie sesji interpelację złożyli radni:
– Tomasz Tarasek: prośba od jednego z mieszkańców Wilczysk o pod żwirowania drogi gminnej, która służy jako dojazd przepompowni jak również pól uprawnych
– Ziomek Maria: ws. abonamentu parkingowego przewidzianego dla mieszkańców Bobowej. Radna poprosiła o rozeznanie podobnego abonamentu w miastach i gminach ościennych np. Gorlicach, Grybowie, bowiem z tego co jej wiadomo mieszkańcy innych miast płacą 10zł za miesiąc, zaś w Tarnowie są zwolnieni poprzez specjalny znak. Dodatkowo Maria Ziomek poruszyła kwestię drogi jaka mogłaby zostać utworzona za budynkami.
– Kloc Piotr: zgłosił nachylony słup przy drodze na Piekło, z prośbą o interwencję burmistrza w Telekomunikacji
Wśród punktów porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Bobowej znalazła się także: Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie oraz Informacja o stanie kultury fizycznej w Gminie.
W kwestii pierwszej dotyczącej stanu bezpieczeństwa oprócz pozytywnej oceny jakie wydały poszczególne komisje działające w ramach rady, głos zabrał Przewodniczący Rady Stanisław Tabiś: “Należą się słowa uznania  od całej Rady Miejskiej w Bobowej dla wszystkich druhów strażaków z terenu naszej gminy za ich trud i poświęcenie, pozostawienie swoich domostw aby nieść pomoc drugiej osobie. Jeżeli chodzi o bazę i przygotowanie przeciwpowodziowe to Pan burmistrz przedstawił, że jest nasza gmina dobrze przygotowana. Są zabezpieczone worki oraz inne materiały potrzebne do usuwania skutków klęsk żywiołowych.” O głos w dyskusji poprosił także Tomasz Tarasek, który nie tylko jako radny ale także prezes zarządu gminnego ZOSP RP przedstawił imponujące statystyki dotyczące działalności OSP na terenie gminy Bobowa za poprzedni rok. Warto wspomnieć o 51 przeszkolonych druhach oraz dwudziestu nowych ochotnikach, którzy dołączyli do strażackiej braci tylko w 2014 roku. Radny Tarasek podkreślił także bezinteresowne działania druhów nie tylko podczas zdarzeń ale również przy organizacji i zabezpieczaniu porządku podczas imprez masowych czy też  udział pocztów sztandarowych w uroczystościach kościelnych i państwowych. Ostatecznie ocenę stanu bezpieczeństwa przyjęli radni jednogłośnie.
Informacje o stanie kultury fizycznej w gminie opiniowała komisja edukacji, kultury i sportu. Zreferował ją przewodniczący komisji Bogdan Krok: – 21 kwietnia członkowie komisji edukacji, kultury i sportu zajmowali się tym tematem. Wysłuchaliśmy ustnych relacji osób zajmujących się sportem tj. prezesach klubów, nauczycielach wychowania fizycznego oraz o dyrektorach szkół. Wszystkie te informacje zostały złożone w formie pisemnej i złożone w dokumentacji. Bezsprzecznie ocena stanu kultury fizycznej w gminie jeśli chodzi o wyposażenie terenów sportowych, szkół jest pozytywna. Słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy nie tylko w sposób finansowy ale także społeczny przyczyniają się do uprawiania sportu. Jedynym wskazaniem jakie wynikło podczas dyskusji komisji jest zwrócenie uwagi na lekkoatletykę, która na terenie kraju została w ostatnich latach zsunięta na dalszy plan. Dużą nadzieję upatruje się w nowej odsłonie stadionu sportowego. Radni przyjęli tą informację jednogłośnie.
Kolejną częścią obrad było głosowanie nad następującymi uchwałami:
a) likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bobowej (10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący)
b) przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za 2014 rok,
d) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015,
e) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa
f) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej ul. Nadbrzeżna
g) nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną “Od Bruśnika”,
h) dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa
i) wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa
j) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej
k) wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej
Nim radni przegłosowali uchwałę o przyjęciu rezygnacji wiceprzewodniczącego, głos zabrał sam zainteresowany radny Marek Podobiński: – Do decyzji o rezygnacji nikt mnie nie nakłaniał. Decyzja została podjęta wyłącznie przeze mnie. Chcę podziękować wszystkich radnym, burmistrzowi, za współpracę i nie tylko za obecną kadencję ale także te poprzednie. Sytuację pozwolę sobie skomentować w ten sposób: są zawierane małżeństwa dwojga ludzi, trwają długo – całe życie ale są i takie, które trwają krótko. To akurat w tej kadencji trwało 5 miesięcy. Trzeba dopowiedzieć, że w małżeństwie do tanga trzeba dwojga. Bardzo proszę radnych o uszanowanie mojej decyzji.
Radni jednogłośnie przyjęli rezygnację Marka Podobińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego. Stanowisko to objął wybrany poprzez kolejną uchwałę Józef Zięba (10 głosów), kontrkandydatem była Maria Ziomek, która uzyskała (5 głosów). W obradach wzięło udział 15 radnych, wszyscy oddali głosy ważne.
Sprawą uchwały o likwidacji ZEAS Bobowa zajmiemy się w osobnym artykule.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy