Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Burmistrz z absolutorium. Kwiaty oraz gratulacje podczas sesji Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
W ubiegły poniedziałek, 22 czerwca w godzinach południowych radni Rady Miejskiej w Bobowej zebrani na X sesji jednogłośnie udzieli burmistrzowi Bobowej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014. Przyjęto także kilka ważnych dla miasta oraz gminy uchwał.

Tuż po przyjęciu proponowanego porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji burmistrz odczytał sprawozdanie z działalności między sesjami. Warto przytoczyć z niego m.in.:

Z zakresu spraw organizacyjnych, burmistrz:

 1. Przyjął delegację samorządowców z powiatu opatowskiego, którzy zwiedzali Bobową w ramach „Dnia z audioprzewodnikiem”.
 2. Uczestniczył w Konferencji podsumowującej realizację projektu pn.: „Siatkówka- moja gra w aktywne życie”, która miała miejsce w Sali Widowiskowej Centrum Kultury   i Promocji Gminy Bobowa.
 3. Uczestniczył w VIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla gimnazjum, który odbył się w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej.
 4. Brał udział w uroczystości związanej z Małopolskim Dniem Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu.
 5. W dniu 1 czerwca odbyło się spotkanie ze Starostą Gorlickim panem Karolem Górskim, w którym uczestniczyli także Pan Jerzy Nalepka- w-ce starosta, Pan Adam Urbanek- Radny Powiatowy oraz Pan Marek Machowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z działkami przyległymi do zajezdni autobusowej w Bobowej.
 6. Uczestniczył w zebraniu zarządu gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej.
 7. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego odbył podróż służbową do kamieniołomu w Lipowicy w sprawie zakupu głazu na którym będzie zamontowana tablica upamiętniająca Ś.P. Grzegorza Stecha.
 8. Uczestniczył w XVIII Letniej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, która odbyła się w Stróżach.
 9. Wziął udział w Uroczystościach z okazji 25- lecia Samorządu w Korzennej.
 10. Uczestniczył w walnym Zebraniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.
 11. Trwają prace związane z ustanowieniem sztandaru Gminy Bobowa. Komisja heraldyczna zaopiniowała pozytywnie przesłany projekt. Koszt wykonania
  w granicach 10 tys. zł.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy oraz remont drogi dojazdowej do pól Jankowa – Krzyżówka – Lipnica. Firma GODROM – Gorlice za kwotę 268 340,93zł brutto, termin realizacji do dnia    11 sierpnia 2015 r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 981 w Bobowej  ul. Grunwaldzka od Budimetu – Delikatesy Centrum oraz budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Jankowej od starej Remizy OSP –krzyżówki na Lipnicę po stronie prawej.
 3. Przeprowadzono kolejny (IV) przegląd gwarancyjny na budynku oczyszczalni ścieków, spisano stwierdzone usterki oraz ustalono termin ich usunięcia.
 4. Odbyła się V narada robocza z udziałem Inwestora, Wykonawcy robót, Inspektora Nadzoru na budowie sieci kanalizacyjnej w Siedliskach i Sędziszowej. Stan zaawansowania robót na dzień wynosi 46,7%. Wg oceny Inspektora Nadzoru wszystkie materiały spełniają warunki do ich wbudowania, posiadają certyfikaty, świadectwa dopuszczenia. Roboty są prowadzone prawidłowo bez zakłóceń.
 5. Sporządzono akty notarialne: gruntów przeznaczonych pod drogi gminne Brzana-Pławienka-Zagórze i Siedliska-Łonie, oraz w Bobowej ul. Wspólna, ul. Św. Wawrzyńca
 6. Trwają prace przy przebudowie Stadionu Sportowego w Bobowej.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na interpelacje, jako jedyny złożył ją Tomasz Tarasek a dotyczyła problemu jaki zgłaszają mieszkańcy przysiółka Koczanka: na jednej z posesji są prawdopodobnie zasadzone drzewa zbyt blisko drogi. Sprawa była już poruszona na zebraniach wiejskich potrzebna jednak jest urzędnicza interwencja.

Wobec braku kolejnych interpelacji oraz braku zapytań i wniosków sołtysów, radni przeszli do punktu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi.

– Komisja Budżetu i Finansów szczegółowo zapoznała się ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy – powiedział radny Tomasz Tarasek, przewodniczący komisji. Podczas dyskusji, która miała miejsce podkreślaliśmy, że był to kolejny dobry rok chociażby ze względu na ponad 8 milionowe inwestycje a kwota ta robi wrażenie. Wśród najważniejszych trzeba wymienić kanalizację, wodociągi, chodniki i wiele innych. Bardzo korzystną cechą naszego budżetu jest przejrzystość, co cenię sobie również jako sołtys. Widać do jakich miejscowości i na jakie cele są przeznaczane środki.

Następnie przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Oba dokumenty pozytywnie oceniały sprawozdanie z wykonania budżetu. Po zapoznaniu się z nimi radni przystąpili do głosowania i jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla burmistrza Bobowej.

– Oceniany był budżet za 2014 rok – mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. – Wszystkie instytucje kontrolujące czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, Komisja Rewizyjna oraz cała rada wydały opinię pozytywną. Myślę, że budżet został wykonany właściwie z dużym stopniem wykorzystania bo blisko 100%. Wpływy były na poziomie przekraczającym nawet 100%, minimalnie. Wydatki stanowiły około 96%. Stan finansów publicznych staramy się utrzymywać to co powiedziałem w swoim wystąpieniu na dobrym poziomie, na takim który pozwoli nam absorbować środki zewnętrzne czy Unijne, czy z innych źródeł. Mając świadomość, że te projekty które są w fazie przygotowania, albo już przygotowane będą kosztowały. Ponieważ będą to projekty wielomilionowe, więc tutaj naprawdę trzeba mieć tą dobrą kondycję finansową i o to starałem się również dbać, proponując pewne rozwiązania, przygotowując projekty uchwał, przygotowując inwestycje, wdrażając je do realizacji. Chciałbym podziękować radnym poprzedniej kadencji jak i obecnej za dobrą współpracę. Dzięki temu, że ta współpraca przebiega zgodnie chociaż pewne stanowiska wypracowuje się na komisach merytorycznych i na sesjach można powiedzieć jest to już gotowy, przygotowany materiał. Wypracowujemy takie propozycje, które skutkują dobrym rozwiązanie dla mieszkańców. Uwzględniając ich wnioski i ponieważ uczestniczę we wszystkich zebraniach wiem jakie są oczekiwania, wtedy mam możliwość spotkania się z mieszkańcami, ale też przychodzą tutaj do Urzędu z różnymi sprawami. Uważam że każda uwaga, sugestie czy doświadczenie, obojętnie czy jest to osoba młodsza czy starsza, jest cenne, z tego rodzą się różne dobre rzeczy. W związku z tym na ten końcowy efekt składa się praca wielu moich współpracowników, pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów, radnych i także organizacji pozarządowych, które też uczestniczą w całej procedurze organizacji, które zajmują się sportem, kulturą. To wszystko składa się na całość. U nas to przebiega myślę dobrze i to też jest taki dobry prognostyk, że następne lata też będą uskutecznione właśnie tym, że tych środków pozyskamy na tyle wystarczająco, żeby nasza gmina mogła dalej się dobrze rozwijać.

Podczas X sesji podjęto także uchwały w sprawach:
– powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,
– uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,
– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bobowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji ra pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bobowa,
– określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice- Krynica Zdrój,
– zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015,
– zmian w uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
– uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki nr 452, miasto Bobowa część działki nr 919/6, miasto Bobowa część działki nr 991/2, wieś Brzana działka nr 684, wieś Jankowa część działek nr 586, 589, 590, wieś Siedliska działka nr 715/1, wieś Stróżna działka nr 485/1, miasto Bobowa część działki nr 395/2
– przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bobowa na lata 2015-2020,
– przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobowa na lata 2015-2020.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy