Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ile wydano na remont kościoła św. Zofii? Czy kuria oddeleguje dodatkowego księdza?

Autor: Mateusz Książkiewicz
Zabytkowy kościół pw. św. Zofii w Bobowej przeszedł w minionym roku kolejny zakres prac konserwatorskich. Kilka lat temu prace przy drewnianym obiekcie zapoczątkowała wymiana pokrycia dachowego a także zabezpieczenie fundamentów. W minionym roku, uwagę zwrócono na strop, belki oraz wiązary.

Urząd Miejski w Bobowej oraz burmistrz Bobowej, działając z upoważnienia ks. dziekana Mariana Jedynaka – Proboszcza Parafii, przedstawił informację dotyczącą wykonanych prac remontowych w kościele pw. Św. Zofii oraz dzwonnicy przy kościele św. Zofii, które prowadzone były przez Gminę Bobowa.

Zakończony został jak na razie pewien etap niezbędnych prac – mówi burmistrz Wacław Ligęza. – Jeden z ważniejszych gdyż był nie tylko kosztowny ale i trudny technicznie – dotyczył konstrukcji belek nośnych całego dachu i stropu. Po wielokrotnych konsultacjach oraz spotkaniach ze specjalistami z Krakowa w tym z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków zostały podjęte decyzje, które doprowadziły do tego, że w nawie głównej cała konstrukcja została wymieniona. Zostały również użyte środki chemiczne, które mają zabezpieczyć przed insektami te stare elementy, które zostały. Na tą okoliczność udało się pozyskać od konserwatora kwotę 100 tysięcy złotych a całość zadania kosztowała 209 466,47 zł. Po stronie parafii do zapłaty była pozostała kwota i została ona zapłacona z pieniędzy zebranych przez wiernych. 

1. Zadanie pn. Konserwacja drewnianego stropu kościoła pw. Św. Zofii w Bobowej, w zakres którego weszły:
– prace wzmacniające konstrukcję (wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych),
– rekonstrukcja pułapu z desek w nawie,
– montaż wiązarów drewnianych kratowych.

Wsparciem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zostały objęte:

  1. Rekonstrukcja pułapu z desek w nawie – 78 966,32 zł brutto
  2. Wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych 75 50,15 zł brutto

Łączna wartość w/w prac to 154 466,47 zł brutto. Na sfinansowanie tych prac Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przeznaczył 100 000,00zł, co stanowi 64,32 % w/w kosztów. Ponadto na etapie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania montażu 3 wiązarów kratowych. Ich łączny koszt wyniósł 55 000,00 zł brutto a środki na sfinansowanie ich musiała ponieść parafia (ze środków własnych).

Razem wartość wszystkich prac budowlano – montażowych przy stropie nawy kościoła pw. Św. Zofii w Bobowej wyniosła 209 466,47 zł brutto, z czego udział Parafii wyniósł 109.466,47 zł.

2. Zadanie pn. Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej dotyczyło:
-izolacji fundamentów,
– wzmocnienia i zabezpieczenia reliktów tynków,
– wymiany poszycia z gontów,

Łączna wartość w/w prac wyniosła 57 331,44 zł brutto, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków Województwa Małopolskiego, zaś 15 000,00 zł wyniosła dotacja z budżetu Gminy Bobowa. Wkład własny Parafii w realizację tego zadania to 12 331,44 zł brutto.

Stan konta Parafii na dzień 4 lutego 2016 r. – 84.200,00 zł. Środki te zostaną zagospodarowane do dalszych prac remontowych w obydwu kościołach. Ponadto Gmina Bobowa przygotowała wnioski w imieniu Parafii do następujących instytucji:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  1. Wniosek złożony w dniu 29.10.2015 r. do Departamentu Ochrony Zabytków. Całkowita wartość zadania: 1 380 253,14 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 690 126,57 zł (50%). Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania pn. „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła, która obejmuje m.in.: konserwację tynków i polichromii, posadzki, 3 ołtarzy, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji p. pożarowej i alarmowej.
  2. Wniosek złożony w dniu 29.10.2015 r. do Departamentu Ochrony Zabytków. Całkowita wartość zadania: 123 683,70 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 61 841,85 zł (50%). Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV/XV w.): wykonanie izolacji fundamentów kościoła.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

  1. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Bobowa, Dzwonnica przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej, XIX w., Remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych przy dzwonnicy”. Wniosek złożony 14.12.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość zadania: 82 098,92 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 49 259,35 zł (60%).

W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów, Gmina będzie składać kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W zależności od uzyskanego dofinansowania będą wykonywane prace w zakresie ujętym w danym wniosku.

Jak dowiadujemy się od burmistrza Bobowej w najbliższym czasie pozostanie do wykonania część stropu, która została jeszcze stara w samym prezbiterium kościoła. Ponieważ jest ona dużo mniejsza, mniejsze będą również koszty jej konserwacji.

Według informacji do jakich dotarł nasz portal, gdy zakończą się prace związane z pracami konserwatorskimi kościoła kuria diecezjalna widzi możliwość oddelegowania dodatkowego księdza do bobowskiej parafii, który zająłby się zabytkiem oraz być może wprowadzony zostałby stały porządek nabożeństw.

Fakt ten potwierdza Wacław Ligęza – Byłem świadkiem takiej rozmowy podczas konsekracji kościoła i była to jedna informacja oraz drugi raz już w samej kurii. Gdy kościół ten będzie wyremontowany istnieje szansa aby był oddelegowany ksiądz, który zajmie się tym kościołem i umożliwi wiernym korzystanie ze świątyni. Takie też są oczekiwania parafian i mieszkańców, dlatego że zrobiłoby się więcej miejsca i ludzie mogliby wejść do środka co poprawiłoby znacznie komfort udziału w nabożeństwach oraz we wszystkich uroczystościach kościelnych.

fot. Bobowa24

fot.UM Bobowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy