Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Uwaga – CZAD !

Autor: Mateusz Książkiewicz
Mamy już coraz chłodniejsze dni z powodu zimna mieszkańcy będą próbować w pierwszej fazie dogrzewać swoje mieszkania wykorzystując do tego różnego rodzaju urządzenia grzewcze.

W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych. Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców domów. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy zwiększoną ilość pożarów w budynkach mieszkalnych a niektóre z nich bywają tragiczne w skutkach. W 2010 roku na 278 powstałych pożarów w powiecie gorlickim aż 43 pożary aktywowało się w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one prawie 15,46% wszystkich pożarów. W 2011 roku do 12 października liczba pożarów to 259 z czego 30 pożary powstały w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one prawie 11,58% wszystkich pożarów. Porównując rok ubiegły z rokiem bieżącym nastąpił spadek ilości wszystkich pożarów o 7,33%. Ilość pożarów w obiektach mieszkalnych spadła o 30,23% biorąc pod uwagę trzy kwartały bieżącego roku.

Tabela 1 .Pożary budynków mieszkalnych  a ilości osób poszkodowanych

Lp.

Rok

Ilość pożarów

ogółem

Ilość pożarów w budynkach mieszkalnych

Osoby ranne

Ofiary śmiertelne

1

2008

217

42

2*

2

2

2009

212

44

4*

3

2010

278

43

9*

4

2011

259

30

3*

*  osoby trafiły do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla.

W 2010 roku Straż Pożarna gasiła 43 pożary powstałe w budynkach mieszkalnych a przez 3 kwartały bieżącego roku  30 pożarów. W ubiegłym roku strażacy gasili 21 razy palące się sadze w kominie w roku bieżącym takich interwencji było 14. Pocieszające jest fakt, że nastąpił znaczący spadek pożarów w budynkach mieszkalnych w porównaniu z rokiem 2010.
Najczęstszą przyczyną  wszystkich pożarów były: Podpalenia, nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) a także wady tych urządzeń.
Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne ze względu na przeważnie późne ich zauważenie a tym samym powiadomienie jednostek ratowniczych Straży Pożarnych. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze a następnie dach, aż do kominów, przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób zwentylowania pomieszczeń budynku. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o ich stan techniczny a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji poniżej podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać by uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!
– stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i
systemy grzewcze,
– nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca
i innych urządzeń grzewczych,
– nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych
elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń
i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
– nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na
podłożu palnym,
– przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do
ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
– nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny  z instrukcją
obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
– nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli  urządzenie nie jest
przewidziane do samodzielnej pracy,
– nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo,
cieczy łatwopalnych,
– stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające
odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może
uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a
w konsekwencji nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
– przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co
najmniej raz w roku. Kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne
kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, co najmniej:

1. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem
stałym, co najmniej cztery razy w roku,
2. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem
ciekłym i gazowym, co najmniej dwa razy w roku,
3. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy  miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

źródło: www.straz-gorlice.pl

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy