Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Radni przyznali absolutorium burmistrzowi Ligęzie za budżet 2013 roku

Autor: Łukasz Augustyn
Początkiem czerwca w budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLV sesji Rady Miejskiej, podczas której udzielone zostało absolutorium dla Burmistrza Wacława Ligęzy za zeszłoroczny budżet.

Nim jednak radni mogli wyrazić swoje zdanie w głosowaniu nt. przyjęcia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu zapoznali się z dokumentami:
– sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu – informacja o stanie minia j.s.t. oraz rocznych sprawozdań finansowych
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2013 rok
– wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o wniosku Komisji Rewizyjnej

Ponieważ wszystkie analizy okazały się pozytywne, radni jednogłośnie udzieli burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Tuż po głosowaniu burmistrzowi zostały wręczone kwiaty oraz rozbrzmiały oklaski.

W planie XLV sesji rady miejskiej znalazły się m.in. projekty uchwał: oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013. Zatwierdzenie opinii Izby Obrachunkowej z Nowego Sącza a przyznaniem absolutom. Przedstawienie sprawozdani z wykonania budżetu za rak 2013. Dokonanie zmian w budżecie na rok 2014.  Projekt przekazania środków z budżetu gminy Bobowa na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie. Zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bobowa dla działki w Jankowej. Uchwalenia aktualizacji dla „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2014- 2017 z perspektywą na lata 2018-2021”. Oraz dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.

Z obszernego sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami tj. od 29 kwietnia do 5 czerwca 2014 roku warto wspomnieć:
– uczestnictwo w posiedzeniach Komisji; Rewizyjnej, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  oraz  Budżetu i Finansów, na których opracowane zostały projekty uchwał objęte porządkiem obrad sesji.

Z zakresu spraw organizacyjnych:
– spotkanie z projektantem Januszem Kosteckim, podczas którego został omówiony temat rozwiązań technicznych związanych z doprowadzeniem wody do miejscowości Jankowa.
– przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami Siedlisk na temat budowy wodociągu w okolicy Ośrodka Zdrowia BOMED.
– uczestnictwo w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków, uroczystym apelu z okazji „Dnia Strażaka” zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów, posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”, obchodach Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku.
– uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektem pn.: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego”, które odbyło się w Szczucinie.
– podróż służbową do miejscowości Wełecz w związku z planami zakupu samochodu strażackiego.
– przyjęcie delegacji przedstawicieli Gminy Mogilany.
– uczestnictwo w posiedzeniu Sztabu Kryzysowego Powiatu Gorlickiego.
– podróż służbowa do Warszawy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie rozmawiałem z Wiktorem Jędrzejcem Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej na temat utworzenia szkoły muzycznej w Bobowej.
– w ramach złożonego zapytania o cenę dotyczącego zadania „Remont cmentarza wojennego nr 133 w Bobowej obejmujący odtworzenie układu mogił i nagrobków wraz z wykonaniem rekonstrukcji niezachowanych nagrobków oraz brakujących krzyży w tym mogiły oficerskiej, konserwacja zachowanych nagrobków” zostały złożone trzy oferty cenowe. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Antiko Arte Konserwacja Dzieł Sztuki Adam Janczy z Nowego Sącza za kwotę 99 630,00 zł brutto.
– do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  złożony został  wniosek  o przyznanie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych  na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wysokości do 6 tys.  Pracujące na terenie Gminy Komisje potwierdziły straty w 98 budynkach mieszkalnych sporządzając stosowne protokoły, które zostały przesłane do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.  Wnioskowana kwota to: 347.000 zł.
– udział w spotkaniu Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas którego omówiono tematy dotyczące: programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Raby, wydawania decyzji nakazujących wycinkę drzew i krzewów, korzystania z obrotu bezgotówkowego – diagnoza stanu obecnego oraz informacja o działaniach Narodowego Banku Polskiego w celu upowszechnienia wiedzy o korzyściach płynących z posiadania oraz aktywnego korzystania z rachunków bankowych i nowoczesnych instrumentów płatniczych, elektronicznego zarządzania dokumentacją w terenowej administracji rządowej. Przekazano również informację na temat skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystanie powstałych oszczędności pierwszej transzy promes oraz weryfikacja strat
w infrastrukturze komunalnej, szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska pogodowe oraz melioracji podstawowych i szczegółowych.
– zaproszenie do Gminy Dyrektora Inspektoratu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorlicach oraz przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu w związku z szacowaniem szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych intensywnymi opadami deszczu mającymi miejsce w dniach 15 – 17 maja
2014 r.
– rozmowa ze Zbigniewem Matejskim Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Tarnowie Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z siedzibą w Nowym Sączu.
– podpisanie umowy z Zakładem Karnym w Tarnowie  w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych na rzecz Gminy Bobowa. Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r.  Od 1 czerwca br zostało skierowanych 4 skazanych,  z możliwością  zwiększona liczby osób do 15.

 Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

-rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej   dla zadania pn.: ,, Stabilizacja osuwiska w m. Stróżna wraz  z odbudową drogi gminnej Stróżna – Pułanki”. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych ,,Chemkop – Laborgeo”  z Krakowa – wartość zamówienia 46.125 zł brutto- termin realizacji 15. XI .2014 r.
– podpisano umowę na wykonanie trybun dla kibiców na stadionie sportowym w Bobowej- wartość zamówienia 311.805 zł brutto- termin realizacji do 29.VIII.2014 r.-  wykonawca firma Hażbud z  Gorlic.
– sporządzono  akty notarialne: w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 395/13 położonej  w Bobowej stanowiącej własność PKP, oraz  zawarto umowę darowizny z Marianem Turskim gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Rodzinna.
-rozpoczęto demontaż pokryć azbestowych w ramach programu ,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Na chwilę obecną  zdemontowano 6 pokryć dachowych do końca 2014 roku nastąpi demontaż 30 pokryć dachowych.
– przeprowadzono rozbiórkę  budynku – Stara Poczta w Siedliskach oraz budynku gospodarczego.
– rozpoczęto budowę budynku gospodarczego w Siedliskach z przeznaczeniem  na przechowywanie  gminnej sceny mobilnej.

Interpelacje,  jakie zostały złożone dotyczyły:

Radna Teresa Magiera – zwróciła się z zapytaniem rolników, którzy nie wiedzą co zrobić ze skoszoną trawą w miejscach gdzie stała przez długi czas woda popowodziowa i zamuliła całe zbiory.

Radny Juruś Jan –  w imieniu mieszkańców zapytał co należy zrobić z workami z piaskiem, które zostały po powodzi.

Radny Marek Podobiński – podziękował wszystkim strażakom z terenu całej gminy za trud i wysiłek w ratowanie podczas powodzi. Równocześnie wniósł wniosek o powrócenie z odpłatnością za przeprowadzone akcje dla druhów strażaków, ale tylko przy akcjach powodziowych. Kolejną sprawa poruszona przez radnego są kratki ściekowe na drodze powiatowej przy ulicy Długoszowskich przy torach, które są zapadnięte lub niedrożne. Zapytał także czy wszyscy nauczyciele ze szkoły w Sędziszowej mają zapewniony stały etat.

Radny Stanisław Tabiś – poinformował że druhowie brali udział w akcji powodziowej zgodnie z rozporządzeniami wychodzącymi ze sztabu Zarządzania Kryzysowego. Pomimo wielu próśb aby mieszkańcy dzwonili z prośbami do sztabu, zdarzały się wyjątki.

Sołtys Siedlisk Józef Magiera – prośba o skierowanie wniosku do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 977 o sprawdzenie drożności studzienek odprowadzających wodę, gdyż w obecnym stanie zagraża to szkole oraz sąsiednim budynkom.

Radni podjęli uchwały w sprawach:
a)  Zmian w budżecie Gminy na rok 2014
b)  Zmian w uchwale Nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
c)  Przekazania środków z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Strazy Pożarnej w Krakowie,
d)  Uchwała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 685/12 w Jankowej,
e)  Uchwała  aktualizacji „ Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Bobowa na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 20121” wraz z Prognozą oddziałowywania na środowisko,
f)   Dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.

fot. Łukasz Augustyn

 

 

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy