Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Radni debatowali nad obwodnicą. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Tuż przed rozpoczęciem wakacji radni z terenu Gminy Bobowa wraz z burmistrzem, sekretarzem oraz przybyłymi gośćmi zebrali się na czterdziestej szóstej sesji Rady Miejskiej. Wśród poruszanych tematów była obwodnica Siedlisk i Bobowej oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji.

Dodatkowo radni przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej gospodarowania odpadami. O ile nie zmieni się wysokość opłaty za śmieci deklaracje będą automatycznie przedłużane na kolejny rok o ile sami mieszkańcy nie będą chcieli zmienić np. sposobu segregacji. Ważną uchwałą poddaną pod głosowanie podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej Gminy Bobowa a przyjętą jednogłośnie była pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem celowym na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 981 (utworzenie obwodnicy Siedlisk i Bobowej). Podczas obrad burmistrz zaznajomił wszystkich radnych z sytuacją utworzenia szkoły muzycznej.

Poniżej mogą zapoznać się Państwo dokładnie ze sprawozdaniem burmistrza z działalności między sesjami:

Z zakresu spraw organizacyjnych

– w czasie V edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy, jako jeden z pięciu w Polsce, Wacław Ligęza odebrał wyróżnienie dla najlepszych burmistrzów, a tym samym został laureatem w Plebiscycie “Lider Lokalnej Społeczności 2014”  zorganizowanym przez miesięcznik Forbes i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. W tym roku po raz pierwszy nagrodzono burmistrzów polskich miast, do tej pory konkurs obejmował wyłącznie prezydentów dużych aglomeracji. Tytuł Lidera Lokalnej Społeczności przyznawało niezależne, profesjonalne Jury składające się z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertów z dziedziny planowania rozwoju lokalnego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz przedstawicieli Forbesa. Zgodnie z intencją organizatorów kapituła plebiscytu wybrała liderów, którzy na co dzień sprawdzają się w sprawnym zarządzaniu gminą, wdrażają najlepsze praktyki szeroko rozumianego przywództwa samorządowego. Ponadto, są autorami szczególnych inicjatyw realizowanych w gminach podczas aktualnej kadencji, pomagających wzmocnić wspólnotę samorządową, wspomagających jej rozwój  i pozwalających poprawić jakość życia mieszkańców gminy.
– w dniu 13 czerwca 2014 r. ogłoszone zostały wyniki plebiscytu „Korony Małopolski”, którego celem jest  prezentacja dorobku miast oraz ich gospodarzy. W kategorii miast i gmin miejsko-wiejskich do 15 tys. mieszkańców miasto  Bobowa zajęło III miejsce.  Podczas uroczystej gali finałowej uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz który otrzymał dyplom z rąk Marszałka Marka Sowy. „Korony Małopolski” to plebiscyt organizowany co cztery lata, na zakończenie kadencji samorządów. Podsumowuje dokonania władz samorządowych małopolskich miast. Wyłania najlepsze, najefektywniejsze samorządy miast, które w ciągu kadencji samorządowej zasłużyły na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych swym obywatelom. W plebiscycie oceniano elementy, które wpływają na jakość życia i jego koszty, oraz skuteczność władz samorządowych w pozyskiwaniu
i wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. O wynikach plebiscytu decydowały wyniki  ankiety, ocena zgłoszonych przez miasto własnych projektów zrealizowanych w okresie kadencji, oraz głosowanie mieszkańców. Ostateczną decyzję o tym, które miasta zostaną laureatami zgodnie z regulaminem podjęła Kapituła Plebiscytu. Organizatorami konkursu byli  Samorząd Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Gazeta Krakowska, Radio Kraków i Telewizja Polska Oddział w Krakowie.
– redakcja Dziennika Gazety Prawnej i rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”, którego ideą było wybranie najlepszego włodarza i samorządu. Podczas uroczystej gali  burmistrz otrzymał dyplom za zajęcie III miejsca w kategorii gmin miejsko-wiejskich. W rankingu włodarzy polskich samorządów, organizatorzy oceniali m.in. takie formy aktywności jak: inicjatywy społeczne, zaangażowanie w strukturach samorządowych, ilość złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne i ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie, kontakt z mieszkańcami, ilość organizowanych imprez kulturalnych i sportowych, itd. W sumie, ocenie poddano blisko 50 różnych wskaźników. Kapituła plebiscytu „Perły Samorządu” przyznała również wysokie, siódme miejsce samorządowi gminy Bobowa, w kategorii gmin miejsko – wiejskich. Pod oceną kapituły znalazły się wskaźniki z trzech zasadniczych grup: inwestycje infrastrukturalne, ochrona środowiska oraz turystyka, sport i rekreacja.
– wielokrotne wyjazdy służbowe do Krakowa między innymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich.
– w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Kompetentny Urząd, zadowoleni mieszkańcy – integracja działań jednostek samorządu terytorialnego dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczeń lokalnych usług publicznych w powiecie gorlickim burmistrz uczestniczył w kolejnym spotkaniu grup wymiany doświadczeń.
– udział w Festynach Rodzinnych w Siedliskach oraz  w Sędziszowej.
– udział w XII Spotkaniu z Kulturą Żydowską w Chmielniku.
– uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.
– spotkania z mieszkańcami Gminy Bobowa w celu omówienia strat poniesionych podczas podtopień, które miały miejsce w maju.
– uczestnictwo w spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w sprawie alokacji środków w Subregionie Sądeckim oraz kolejnego naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych.
– spotkanie z  Panem Królem w celu omówienia projektu oświetlenia ul. Widok, projektu budowy chodnika oraz oświetlenia na ul. Wawrzyńca oraz projektu oświetlenia drogi wojewódzkiej 981 (od Cmentarza do młyna w Jankowej).
– udział w „Dniach  Bobowej z Kulturą Żydowską – Szalom”
– w dniu 22 czerwca odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobowa o puchar Burmistrza Bobowej.
– 25 czerwca po raz XVIII uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych   z terenu gminy Bobowa wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Najlepsi z Najlepszych”. Konkurs ten organizowany jest co roku i ma na celu wyróżnienie uczniów z terenu całej gminy Bobowa, którzy wykazują zainteresowanie nauką i sportem w stopniu znacznie wykraczającym poza ramy programowe dla nich przewidziane, biorąc udział w konkursach przedmiotowych, jak i zawodach sportowych.
– uczestniczyłem  w   zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sędziszowej
– udział w Sesji  Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w Lipinkach.
– uczestnictwo w posiedzeniu konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu gorlickiego.

 Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

– złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę oświetlenia ulicy Św. Wawrzyńca w  Bobowej oraz zgłoszenie na remont  chodnika przy ulicy Św. Wawrzyńca w ramach programu Lokalne Grupy Działania Beskid Gorlicki
– zostało złożone zgłoszenie na remont drogi gminnej Stróżna – Koczanka- Wilczyska Nr K27019 w miejscowości Stróżna.
– w dniu 26.06.2014r została podpisana umowa na realizację projektu pn. ,, Instalacja kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej” w ramach działania poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
– zostało zlecone wykonanie projektów tymczasowej oraz stałej zmiany organizacji ruchu w sołectwach Berdechów, Bobowa, Sędziszowa, Siedliska.
– został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy w 2014 r oraz remont drogi dojazdowej do pól Stróżna- Nowa Wieś.

 Interpretacje złożyli:
rada Barbara Baran – zwróciła się z zapytaniem dotyczącym stanu drogi gminnej Nowa Wieś 2, przypomniała, że na terenie jej sołectwa są nadal uszkodzone przez powódź przepusty. Poprosiła aby Powiatowy Zarząd Dróg wykosił dokładnie pobocza, bowiem poprzednie prace zostały dokonane nie dokładnie. Na terenie Stróżnej przy drodze powiatowej są nadal zamulone rowy. Zgłosiła także zapotrzebowanie na dalsze odcinki chodników

Radny Tomasz Tarasek – poinformował radnych że zespół Koronka z małopolski reprezentowała gminę Bobowa oraz powiat gorlicki na regionalnym Festiwalu Smaków w Trzcinicy. Występ bobowskich artystów się wszystkim bardzo podobał. Podkreślił że turniej strażacki jaki się odbył w minionym czasie przyciągnął wiele osób a goście przybyli z terenu powiatu podkreślili jego poziom organizacji.

Radny Gniadek – zasygnalizował że z kamiennych opasek wykonanych podczas regulacji potoku Brzanka pospadały kamienne bloki, przez co niektóre prace trzeba zrobić od nowa.

Większość radnych złożyła także gratulacje burmistrzowi wobec uzyskanych prze niego w ostatnim czasie tytułów i nagród na ogólnopolskich konkursach dotyczących samorządu i ich włodarzy.

Radni podjęli jednogłośnie uchwały ws.:
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 2013
– nabycia działek zajętych pod przepompownie ścieków
-nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Siedliskach z przeznaczeniem pod drogę gminną Siedliska-Biesna (Olszewski)
– zmian  budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
– zmian w Uchwal nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice-Krynica Zdrój
-udzielenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na obszarze Gminy Bobowa
– zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie dobierania i gospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
– zmian w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy