Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pracowita V Sesja Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
W ostatnim czasie (tj. 19.02.2015) odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Bobowej. Oprócz radnych, burmistrza oraz pracowników UM w Bobowej na obradach pojawił się senator Stanisław Kogut, radni powiatowi Adam Urbanek, Zygmunt Fryczek i Krzysztof Flądro, komendant komisariatu w Bobowej Artur Siedlarz, sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Jak zawsze w początkowych punktach porządku obrad znalazło się sprawozdanie burmistrza Bobowej z działalności między sesjami. Wacław Ligęza odczytał w nim m.in.:

Z zakresu spraw organizacyjnych
– uczestniczyłem w konferencji dotyczącej sektora finansów publicznych zorganizowanej przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
– uczestniczyłem w sesji Związku Gmin Ziemi Gorlickiej
– uczestniczyłem w koncercie Noworocznym w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej.
– uczestniczyłem w zebraniach wyborczych sołtysów i Rad Sołeckich wszystkich sołectwach. W dwóch sołectwach w Brzanie i Siedliskach nastąpiła zmiana sołtysów. Pan Piotr Kloc został wybrany sołtysem w Brzanie, a Pan Zdzisław Górka został wybrany sołtysem Siedlisk
– przyjąłem delegacje z Zarządu Dróg Wojewódzkich. W trakcie spotkania omawialiśmy sprawę budowy chodników oraz odprowadzenia wód wzdłuż drogi wojewódzkiej  w Bobowej na odcinku Biedronka – CPN Szpila
– wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP
– uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Święta Służby Więziennej, które odbyło się w Zakładzie Karnym w Tarnowie
– uczestniczyłem w spotkaniu w Wojewodą w Krakowie, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, podczas którego wręczane zostały promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
– uczestniczyłem w otwarciu wystawy pt. „Honwedzi i huzarzy na polskiej ziemi”, która znajduje się w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej
– uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów z Wojewodą, które odbyło się w Gorlicach.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej
– o
dbyłem spotkanie z przedstawicielem Pracowni projektowej Magnus Media w sprawie wykonania projektu na zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej w Siedliskach.
– odbyłem spotkanie z Panią projektant z Pracowni projektowej w Tarnowie, w sprawie wykonania koncepcji na modernizację placu targowego w Bobowej oraz na wykonanie projektu dla kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Bobowej.
– wystąpiłem do Starosty Gorlickiego o ujęcie w planach inwestycyjnych projektów, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bobowa, a należą do kompetencji Powiatu Gorlickiego tj.:

  1. Budowa mostu na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Jankowa wzdłuż drogi powiatowej Jankowa – Lipniczka.
  2. Przebudowa 2 mostów wzdłuż drogi powiatowej Jankowa – Stróżna – Szalowa.
  3. Przebudowa 2 mostów wzdłuż drogi powiatowej Bobowa – Brzana.
  4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w zakresie remontu na drodze powiatowej Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 3 + 952 – 4 + 610.
  5. Utwardzenie placu w Wilczyskach na rozjeździe w kierunku Wojnarowej.
  6. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Siedliska, Jankowa, Stróżna, Brzana które poprawią bezpieczeństwo jej użytkowników.

– wystąpiłem do Starosty Gorlickiego i Nowosądeckiego z prośbą  o zorganizowanie spotkania w sprawie remontu mostu na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Wojnarowa.
– wystąpiłem do Starosty Gorlickiego z prośbą o przekazanie na rzecz gminy Bobowa nieruchomości położonych w Bobowej obok zajezdni autobusowej  z przeznaczeniem pod parking dla samochodów.
– w dniu 04.02.2015 r. została podpisana umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-2020, oraz na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bobowa.

Tuż po sprawozdaniu głos zabrali radni w interpelacjach:

Barbara Baran – ws. możliwości utworzenia wału przy potoku Stróżnianka powyżej boiska sportowego w Stróżnej. Przy wcześniejszych pracach ziemia pochodząca z oczyszczenia trafiła na drugi brzeg. Podczas wezbranych wód bardzo cierpią okoliczne działki. Druga sprawa dotyczy oczyszczenia przepustów oraz rowów drogi powiatowej. Mieszkańcy zwracają się także z prośbą o utworzenia przejścia dla pieszych w okolicach sklepu w Stróżnej.
Ryszard Forczek – prośba o interwencje ws. drzew, które rosną przy drodze powiatowej w Jankowej, ponieważ po większych opadach śniegu zagrażają kierowcom.
Tomasz Tarasek – mieszkańcy zgłaszają problem z rozjazdem w kierunku Wojnarowej, Korzennej przy drodze wojewódzkiej nr 981 w Wilczsykach, mianowicie plac między drogami zajmują samochody wystawione na sprzedaż co znacznie ogranicza widoczność
Piotr Kloc – prośba o zamontowanie dalszych barierek od p. Ojczyka w kierunku mostu

Radni podjęli szereg uchwał, wśród nich:
a) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) zmiany Uchwały Nr XXV/161/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d) zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,
e) Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bobowej,
f) szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2015-2018,
g) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
h) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
i) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Bobowej z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Wspólna,
j) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej w Bobowej ul. Św. Wawrzyńca,
k) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej „Brzana — Pławienka — Zagórze”,
l) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej „Siedliska – Zalesie – Staszkówka”,
m) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2015 roku,
n) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 418/6, wieś Brzana część działki Nr 253/6, wieś Jankowa część działki Nr 42/5, wieś Jankowa część działki Nr 78, miasto Bobowa część działki Nr 612/2, działka Nr 623.
o) zmian Uchwały nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Krótkie wystąpienie podczas V sesji RM w Bobowej miał także senator Stanisław Kogut, który pogratulował nowo-wybranym radnym oraz sołtysom, zadeklarował pomoc u starosty nowosądeckiego ws. mostu w kierunku Nowego Sącza w Wilczyskach a także pogratulował Szkoły Muzycznej.

Radni w czasie posiedzenia wyrazili wolę wsparcia budowy Centrum im. Jana Pawła II w Krakowie a także wstrzymali decyzję Urzędu Miejskiego ws. dotowania turnieju FakroCup.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy