Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

V Sesja Rady Miejskiej – podziękowania dla sołtysów

Autor: Mateusz Książkiewicz
W poniedziałek, 23 marca br. w sali widowiskowej "Koronka" odbyła się V Sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji. Pośród punktów obrad znalazło się podziękowanie dla ustępujących sołtysów - Józefa Magiery oraz Edwarda Ojczyka.

Miejsca na sali tradycyjnie wypełniło 15 radnych, burmistrz, skarbnik oraz sekretarz gminy. Dodatkowo pośród widowni znaleźli się dyrektorzy jednostek samorządowych, sołtysi, radny powiatowy Adam Urbanek oraz senator Stanisław Kogut, który złożył wszystkim obecnym Wielkanocne życzenia.

Jak na każdej sesji burmistrz Bobowej Wacław Ligęza zdał sprawozdanie z działalności między sesjami, warto przytoczyć z niego m.in.:

Z zakresu spraw organizacyjnych:

 1. obecność w spotkaniu z Z-cą Komendanta Powiatowego Policji, które odbyło się w Komisariacie Policji w Bobowej, a dotyczyło stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Bobowa.
 2. udział w uroczystościach z okazji obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które miało miejsce w Gorlickim Centrum Kultury.
 3. uczestnictwo w odprawie operacyjnej Komendantów Gminnych ZOSP RP i Naczelników OSP powiatu gorlickiego, która odbyła się w OSP w Kobylance.
 4. udział w zebraniu sprawozdawczym Klubu KS „Bobowa”.
 5. spotkanie z Zastępcą Komenda Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Krakowie.
 6. uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
 7. udział w Sesji Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 8. spotkanie się z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych z Rzeszowa. Na spotkaniu omawiane były m.in. tematy związane z utworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej oraz z nieodpłatnym przekazaniem lokali mieszkalnych w Siedliskach.
 9. uczestnictwo w spotkaniu z Wojewodą, które odbyło się w Tarnowie. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z wejściem w życie nowych ustaw
  z zakresu spraw obywatelskich oraz zmiany dotyczące zadań realizowanych przez samorząd gminny z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 10. udział w Małopolskim Forum Drogowym, które odbyło się w Racławicach.
 11. uczestnictwo w Forum Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Małopolski.
 12. spotkanie z Księdzem Proboszczem Marianem Jedynakiem na temat remontu kościoła św. Zofii.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

 1. Zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w Siedliskach – po zakończeniu postępowania w miesiącu kwietniu 17 budynków będzie mogło podłączyć swoje budynki do wodociągu,
 2. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie po zakończeniu postępowania przyjął bez uwag zawiadomienie o zakończeniu budowy chodnika przy drodze wojew. Nr 977 w Siedliskach   i  nr 981 w Jankowej i Wilczyskach,
 3. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne sieci kanalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania przepompowni ścieków (14 sztuk)
 4. Wystąpiono do Zakładu Gazowniczego w Jaśle i Tauron Dystrybucja Nowy Sącz o podanie warunków przebudowy sieci energetycznej i gazociągu w związku z planowaną budową Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach
 5. Wydano projektantowi warunki podłączenia projektowanego budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku do sieci wod-kan w Bobowej
 6. Zlecono wykonanie koncepcji na budowę placu targowego w Bobowej.

W punkcie dotyczącym zapytań i wniosków sołtysów, burmistrz Bobowej w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Tabisia wręczył pamiątkowe listy gratulacyjne sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji – wspomnianym wcześniej, Edwardowi Ojczykowi sołtysowi Brzany oraz Józefowi Magiera sołtysowi Siedlisk.

“Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za czteroletnią współpracę z samorządem Gminy Bobowa, za dbanie o dobro lokalnej społeczności we wszystkich dziedzinach życia, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i realizowaniem działań służących rozwojowi sołectwa Brzana a tym samym Gminy Bobowa. Licząc na Pana dalsze starania dla dobra naszej Gminy pozostajemy z szacunkiem i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności”– przeczytali w swoich listach ustępujący sołtysowie.

Interpelację złożyli:
Baran Barbara – prośba do radnych powiatowych o sprawdzenie drożności rowów przy drodze powiatowej w centrum stróżnej, które są zamulone powoduje podtopienie miejscowych budynków. Prośba o zbadanie sprawy mostku, na cieku wodnym Stróżnianka który ze względu na swój kiepski stan techniczny wstrzymuje wodę po dużych opadach deszczu.
Krok Bogdan – mieszkańcy ul. Wawrzyńca w dolnym odcinku pytają w jakim terminie mogą się spodziewać budowy chodnika do wspólnoty bloki. Jeśli byłaby ta inwestycja przesunięta w czasie, to mieszkańcy proszą aby zabezpieczyć pobocza na ten okres, gdyż są mocno wygniecione i może to powodować załamywanie się asfaltu. Dodatkowo wspólnota bloki jest zainteresowana tematem w jakim okresie są spodziewane prace na drodze miejsko-gminnej przed garażami.
Tarasek Tomasz – prośba o użyczenie herbu Gminy Bobowa dla zawiązanej ostatnio nieformalnej Grupy Turystyczno-Motorowej.
Tabiś Stanisław – do radnego Adama Urbanka, w jakim celu jest potrzebna działka Starostwu Powiatowemu, na którym gmina chciałaby utworzyć parking.  Dlaczego możliwe jest tylko użyczenie?

Radni przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawach:
a) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowy ch warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również try bu ich pobierania.
c) zmiany Uchwały Nr XXXII/228/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bobowa na lata 2013 — 2020,
d) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
e) zmian w uchwale Nr 111/10/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
f) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bobowa.
g) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej „Siedliska – Łonie”,
h) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy