Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Sztandar, dotacja dla OSP i przejście dla pieszych tematami XI Sesji Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Pod koniec lipca odbyła się jedenasta Sesja Rady Miejskiej w Bobowej obecnej kadencji. Wśród najważniejszych rzeczy, nad którymi pochylili się radni był sztandar gminy Bobowa, dotacja dla OSP Bobowa oraz inwestycja województwa dotycząca chodnika i przejścia dla pieszych w Siedliskach (DW nr 977).

28 lipca w Urzędzie Miejskim w Bobowej zebrali się wszyscy radni gminy Bobowa, burmistrz, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście aby obradować w XI Sesji Rady Miejskiej. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, po czym przedstawił proponowany porządek obrad przyjęty jednogłośnie przez radnych. Miejscy rajcy zaakceptowali także protokół z poprzedniej sesji.

Sprawozdanie burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy z działalności między sesjami (od 23 czerwca do 28 lipca br.) obejmowało m.in.:

Z zakresu spraw organizacyjnych

 1. Wielokrotnie wyjeżdżałem do Krakowa m.in. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 2. Uczestniczyłem w Zarządzie oraz Sesji Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 3. W dniu 26 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w gminie Bobowa w latach 2008-2015.
 4. Wziąłem udział w corocznej gali pn.:„Najlepsi z Najlepszych” na, której zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie z Gminy Bobowa.
 5. Udałem się do Krakowa na Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”.
 6. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej.
 7. W dniu 28 czerwca odbył się w Koncert Plenerowy z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego, który miał miejsce na dziedzińcu Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.
 8. Uczestniczyłem w Mszy Świętej Odpustowej, podczas której J.E. Ks. Biskup Ordynariusz dr Andrzej Jeż dokonał uroczystej Konsekracji Kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach.
 9. Uczestniczyłem w obchodach Święta Policji w Szymbarku. W czasie uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wręczyli policjantom odznaki “Zasłużony Policjant”, nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
 10. Uczestniczyłem w Turnieju Rycerskim, który odbył się w Grybowie w grodzie obronnym „Stara Baśń”.
 11. Wziąłem udział w corocznym pikniku historycznym pn.: „Z Bobowej na Grunwald”.
 12. Dokonano wyboru wykonawcy do zadania „ Remont cmentarza wojennego nr 133 w Bobowej obejmujący kompleksową konserwację elementów kamiennych, betonowych oraz żelaznych, a w szczególności konserwację ogrodzenia cmentarza wraz z bramką wejściową oraz schodami i słupami murów ogrodzenia, jak również krzyż pomnikowy”. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy Antiko Arte Konserwacja Dzieł Sztuki Adam Janczy za kwotę 61 500,00zł brutto. (dofinansowanie 50 000,00zł). Wykonanie zadania zakończy prace remontowe na cmentarzu wojennym.
 13. Z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera Gmina Bobowa zabezpieczyła środki własne w budżecie gminy na zorganizowanie dwutygodniowego wypoczynku dla dzieci wraz z opiekunami z rodzin poszkodowanych w wyniku działań wojennych prowadzonych na wschodzie Ukrainy. Środki w wysokości 14 000 zł zostały zabezpieczone w budżecie gminy dnia 17.07.2015r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu, przejazdu i wyżywienia.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

 1. Wznowiono realizację programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Na rok 2015 złożono 40 wniosków. Prowadzi się nadal nabór ciągły.
 2. Dodatkowo w ramach programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” dwunastu właścicielom budynków mieszkalnych przyznano pomoc materialną w postaci blachy pokryciowej.
 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpatrzył pozytywnie lokalizację 11 przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Etap II” realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Skup złomu zlokalizowany w miejscowości Wilczyska na działce                       nr 157/3”.
 5. Ogłoszono i rozstrzygnięto drugi przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 981 w Bobowej ul. Grunwaldzka od Budimetu do Stacji Paliw SZPILA oraz budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Jankowej od starej Remizy OSP do krzyżówki do Lipnicy po stronie prawej. Przetarg wygrała firma PROREAL Sp. z o. o. z Nowego Sącza. Łączna wartość zadań wynosi 79 950,00 zł.
 6. Wystąpiono do PKP o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Bobowa budynku dworca PKP w m. Wilczyska oraz działki nr 151/3 stanowiącej jedyny dojazd do posesji mieszkańców wsi Wilczyska.
 7. Złożono do Sądu wniosek o zasiedzenie działki nr 420/1 w m. Jankowa oraz działki nr 10 w Bobowej stanowiące drogi gminne.
 8. Dokonano odbioru odbudowanych dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działań powodzi w 2014 roku.

Burmistrz wydał w tym czasie także zarządzenia, wśród których warto wymienić:

Zarządzeniem Nr RF 39/15 Burmistrza Bobowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w związku z otrzymaniem decyzji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobowa na łączną kwotę 113 184 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.

Zarządzeniem Nr RF 41/15 Burmistrza Bobowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w związku z otrzymaniem decyzji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobowa na łączną kwotę 8 653,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych.

Zarządzeniem Nr RF 45/15 Burmistrza Bobowej z dnia 17 lipca 2015 r. w związku z otrzymaniem decyzji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Bobowa na łączną kwotę 117 116,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych  z zakresu opieki społecznej oraz na refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Interpelacje:
Barbara Baran – podziękowanie dla zarządu dróg i radnego powiatowego Adama Urbanka za udostępnienie koparki i beczki, która czyściła przepusty w Stróżnej. Dodatkowo przypomniała prośbę o ujęcie naprawy lub wymiany dwóch mostów drewnianych w inwestycjach Starostwa.
Truchan Ewa – mieszkańcy apelują o naprawę drogi powiatowej w Siedliskach.
Maria Zarzycka – pytanie mieszkańców o nowy przystanek w Siedliskach? Pomimo odbytych już rozmów starosta podobno nic wie na jego temat.
Maria Ziomek – ws. ulicy Pocztowej. Mieszkańcy udający się do poczty oraz rodzice odwożący dzieci do przedszkola zwracali się z prośbą aby wyremontować tą drogę. Dodatkowo radna zgłosiła fakt kiepskiego stanu technicznego murku boiska Orlik.
Popardowski Paweł –  zapytał o to, czy Urząd Miejski ma możliwości by zwrócić się do właściciela danej posesji o odpowiednie jej utrzymanie. Mieszkańcy ul. Widok, Polna oraz Potok zwrócili się z prośbą o możliwość rozważenia połączenia tych dróg do ulicy Wspólnej i Grochowskiej

Uchwały, które zostały przyjęte podczas sesji:

 1. ustanowienia sztandaru gminy Bobowa:
 2. zmiany Uchwały nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu,
 3. utraty mocy uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 4. uchylenia uchwały Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 5. zmiany uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,
 6. zmiany Uchwały Nr L/391/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,
 7. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej,
 8. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem aktywnego znaku kasetonowego D-6 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska,
 9.  zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015,
 10. zmian w uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy