Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Wiosenna XLIII Sesja Rady Miejskiej z udziałem wielu gości

Autor: Mateusz Książkiewicz
W poniedziałkowe południe 24 marca br. odbyła się czterdziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Bobowej, której porządek obejmował: uchwalenie ważnych uchwał, ocenę działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa a także przedstawienie osoby pełniącej obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Bobowej.

Na sesje przybyło 15 radnych, burmistrz, skarbnik, sekretarz oraz goście. Wśród nich m.in.: senator RP Stanisław Kogut, radni powiatu gorlickiego Zygmunt Fryczek oraz Adam Urbanek, pełniący obowiązki komendanta komisariatu w Bobowej nadkomisarz Artur Siedlarz, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi, dyrektor CKiP Gminy Bobowa Jadwiga Bryndal wraz z pracownikiem.

Z obszernego sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami tj. od 18 stycznia do 24 marca 2014 roku warto wspomnieć:

– uczestnictwo Burmistrz w posiedzeniu  Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bobowej.
– przeprowadzenie rozmów na temat współpracy miasta Bobowa z Turcją
– wyjazdy służbowe do takich instytucji jak: Polskie Koleje Państwowe, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Urząd Marszałkowski, Centrum Edukacji Artystycznej
– uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczo wyborczy klubu KS Bobowa, oraz udział w zebraniach wiejskich na terenie gminy
– dwukrotny udział w Forum Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Małopolski
– wyjazdy do innych gmin w celu omówienia współpracy między samorządami oraz konsultacji realizacji wspólnych projektów
– podróż służbowa do Warszawy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Ochrony Klimatu oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
– przeprowadzenie rozmowy z Wojciechem Gaudą Dyrektorem TAURON-u w Nowym Sączu na temat dalszej współpracy gminy z Energetyką.
– kilkukrotne rozmowy z  Gerardem Strojnym właścicielem dworu Długoszowskich na temat adaptacji  tego  budynku na szkołę muzyczną.
–  udział w konferencji regionalnej „Fundusze Europejskie w Małopolsce 2014 – 2020 – szanse i możliwości” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę.
– rozmowy z mieszkańcami wsi Stróżna tj. Państwem Zięba, Nowak oraz Kowalski na temat dojazdu do ich posesji.
– spotkanie z mieszkańcami Siedlisk oraz sołtysem Panem Józefem Magierą celem omówienia remontu drogi gminnej Siedliska Rzeki.
– rozmowa z Józefem Mendyką na temat określenia zakresu prac remontu kładki w sołectwie Berdechów.
– wizyta Jolanty Chliszcz Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie, która kontrolowała  stan przygotowania Gminy do utworzenia szkoły muzycznej. Opinia Pani wizytator zostanie przesłana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– rozmowa z projektantem Wacławem Porębskim na temat budowy wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej.
– spotkanie z dyrektorami szkół celem przekazania informacji  o utworzeniu szkoły muzycznej w Bobowej, pozyskaniu pracowników z zakładu karnego, realizacji budżetu za 2013 rok oraz możliwości pozyskania dofinansowania na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.
– za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego złożono wnioski do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń – „Medal za długoletnie pożycie małżeńskie” dla 17 par z terenu Gminy Bobowa, które w 2014 roku obchodzić będą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
– wystąpienie do Zakładu Karnego w Nowym Sączu z wnioskiem o skierowanie 4 skazanych, którzy będą wykonywali nieodpłatnie roboty publiczne na terenie Gminy Bobowa. Będą to osoby skazane za przestępstwa nieumyślne i będą wykonywały prace pod nadzorem przeszkolonych osób.  Planowany termin rozpoczęcia prac to 15 kwietnia br.

Urząd Miejski w Bobowej zawarł w tym czasie także ważne umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim m.in.:
– na realizację programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  w 2014 roku na kwotę: 403.348 zł,
na realizację zadania pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku  w integracji z młodzieżą,” – Klub Seniora w Siedliskach,  na kwotę: 60.720 zł,
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  na kwotę:  129.662

Ogłoszono przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:
– budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej  977 Tarnów- Moszczenica etap II o łącznej długości 1.135,8 mb
– wykonanie odbudowy i remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy  w 2010 i 2011r. tj. remont drogi gminnej ul. Leśna w Bobowej o długości 265mb, odbudowa drogi gminnej Siedliska-Zalesie –Rzeki o długości 232 mb, remont drogi gminnej Stróżna –Pułanki o łącznej długości 650 mb,
– przebudowa stadionu sportowego w Bobowej – wykonanie trybun dla kibiców

Mocy prawnej nabrała także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością “Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej”, której sporządzono akt założycielski.

Podczas sesji radni uchwali m.in.:
– przyjęcie “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2014 roku,
– ustanowienie służebności przechodu i przejazdu działek położonych w Bobowej,
-wyrażenie zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bobowa,
– uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobowa
– przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie,
– wyrażenie woli nabycia działek nr 1273/12 oraz 1273/17 położonych w Bobowej
– nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Jankowej z przeznaczeniem pod drogę gminą Jankowa-Cegielnia.

Miejscy rajcowie zapoznali się także z oceną działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Niestety oba sprawozdania przedłożone przez Centrum Kultury i Promocji Komisjom: Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów połączonej z Edukacji i Kultury nie zostały przyjęte. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Tabiś w uzasadnieniu stwierdził, że sprawozdanie zostało przygotowano nie rzetelnie. CKiP wymieniło wydarzenia, których nie było organizatorem ani współorganizatorem a pracownicy tej instytucji prowadzili jedynie obsługę techniczną spotkania lub ‘otworzyli salę’. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury nie przyjęła także Komisja Budżetu i Finansów, która obradowała 20 marca wspólnie z Komisją Edukacji i Kultury. Jej przewodnicząca Teresa Pres przekazała stanowisko członków: iż dokument wzbudza dość spore wątpliwości i oczekują dalszych wyjaśnień w kwestiach finansowych.

Interpelacje jakie zostały złożone dotyczyły:
radny Tomasz Tarasek – podziękował dyrektorom szkół za przygotowanie i dowiezienie uczniów na konkurs wiedzy pożarniczej oraz burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej za obecność na turnieju,
radna Barbara Baran – prośba o dokonanie kolejnej części regulacji potoku Stróżnianka, odłamywanie się i pękanie asfaltu na drodze spowodowane ciężkim sprzętem przez firmę wykonującą regulację, się asfaltu na drodze, zapytanie o to czy będą wykonywane usterki zgłaszane podczas odbioru prac regulacji potoku, prośba o interwencje ws łamiących się gałęzi, które spadają na drogę powiatową koło Państwa Lechów, stan mostku dojazdowego koło Państwa Wolanin który się zapadł i grozi niebezpieczeństwem
radny Marek Podobiński – sprawa zadomowienia się Bobrów przy ulicy Wiaduktowej w przepuście krytym, zapytanie o to czy będą wdrożone patrole w dni wolne od pracy, prośba o interwencję ws. wandalizmowi znaków oraz luster znajdujących się przy drodze, poprosił o interpretacje przepisów dotyczącą kwestii przejść dla pieszych i przechodzenia przez jezdnię zwłaszcza w kontekście wystawianych przez nową dzielnicową mandatów.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy