Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Szkoła muzyczna, przetargi, sprawy bezpieczeństwa oraz stan kultury fizycznej

Autor: Mateusz Książkiewicz
To tylko niektóre z ważnych tematów poruszanych podczas czterdziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w Bobowej, która odbyła się 28 kwietnia br.  Wzięło w niej udział 15 radnych na czele z burmistrzem Wacławem Ligęza. Obecna była także poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Po przedstawieniu porządku obrad przez przewodniczącego Rady Stanisława Siedlarza, głos przed sprawozdaniem burmistrza zabrała poseł na sejm RP Barbara Bartuś. W swojej krótkiej przemowie przybliżyła swoją działalność poselską, poprosiła także radnych o poparcie jej kandydatury do Europarlamentu. Asystent zaś pani poseł rozdał zebranym w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bobowej biuletyn informacyjny w którym każdy mógł sobie przeczytać co zrobiła Barbara Bartuś dla regionu oraz jakimi sprawami się zajmuje. Swoje wystąpienie zakończyła hasłem”Głosuj na swoich”, po czym radni powrócili do planowanego porządku sesji.

Burmistrz zrelacjonował swoją działalność między sesjami, z zakresu spraw organizacyjnych m.in:
– uczestnictwo burmistrza w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu gminy Bobowa,
– wyjazd burmistrza wraz delegacją na podsumowanie Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2013” zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  wspólnie z „Gazetą Krakowską”. Pierwsze miejsce w plebiscycie zajęła  Gmina Bobowa za organizację cyklicznego przedsięwzięcia pod nazwą XIV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. Uroczystość odbyła się w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu.
– udział w spotkaniu Rady Sołeckiej Sołectwa Stróżna.
– uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia GRYF.
– w dniu 1 kwietnia odbyła się wizja lokalna w terenie z udziałem przedstawicieli  Komendy Wojewódzkiej Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Rejonu Dróg  Wojewódzkich w celu rozpatrzenia złożonych wniosków o lokalizację przejść dla  pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w rejonie: wyjazdu z OSP w   Bobowej, skrzyżowania z drogą gminną nr K270037 ul. Topolowa,  Zajazdu OSTOJA, w ciągi drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Siedliska w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1463K oraz likwidacji oznakowania pionowego B-36 – Zakaz Postoju z tabliczkami o treści „Obowiązuje w czwartek w godz. od 4:00 do 14:00” w rejonie placu targowego w Bobowej.
– spotkania z dyrektorami  szkół celem przekazania informacji dotyczącej uruchomienia od 1 września 2014 r. szkoły muzycznej w Bobowej.
– przeprowadzenie spotkań z rodzicami ws. utworzenia szkoły muzycznej, podczas której rodzice złożyli kwestionariusze. Zgłoszonych zostało 158 kandydatów – przesłuchania będą się odbywać  w soboty w miesiącach maj i czerwiec.
– uczestnictwo w VIII Edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej „Liga 300” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych “SOKÓŁ” i Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie.
– w związku z funkcjonowaniem od 1 marca 2014 r.  Komisariatu Policji  w Bobowej burmistrz zorganizował spotkanie z Komendantem Arturem Siedlarzem, sołtysami oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Siedlarzem. Podczas spotkania omówiony został  temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Bobowa.
– spotkanie z wizytatorami,  którzy przeprowadzili ewaluację w Zespole Szkół w Siedliskach.
– udział w spotkaniu Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące:

– przeprowadzenie rozmowy z Marianem Kościrzem wykonawcą rowu przy ul. Piekarskiej do rzeki Biała Tarnowska na temat ustalenia przejazdu dla osób posiadających grunty rolne w tym rejonie. Następnie w tej sprawie odbyło się spotkanie w terenie z właścicielami gruntów.
– w związku z planami utworzenia szkoły muzycznej I stopnia dwukrotnie burmistrz rozmawiał z Robertem Gryzikiem, który będzie pełnił obowiązki dyrektora tej szkoły.
– udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach.
– wielokrotne wyjazdy do sąsiednich gmin celem prowadzenia konsultacji  na temat  wspólnych projektów  w nowej  perspektywie finansowej.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. Agencja Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie  w dniu 31.03.2014 r. aktem notarialnym przekazała nieodpłatnie Gminie Bobowa działkę nr 399/4
  o pow. 4,5006 ha położoną w Bobowej pod budowę kompleksu sportowego
  i kulturalnego oraz dz. Nr 334 o powierzchni 0,2236 ha pod drogę gminną Pławienka – Berdechów Dolny.
 2. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na wykonanie następujących zadań:
  a)     Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 977 Tarnów – Moszczenica etap II o łącznej długości 1 135,8 mb – wybrany Wykonawca  Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Rejkowicz  z Gromnika za kwotę 929.700,12 zł brutto.
  b)     Wykonanie odbudowy i remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy w 2010 i 2011 r. tj. remont drogi gminnej ul. Leśna w Bobowej o długości 265 mb, odbudowa drogi gminnej Siedliska –Zalesie- Rzeki o długości 232 mb, remont drogi gminnej Stróżna –Pułanki o łącznej długości 650 mb – wybrany Wykonawca USŁUGI TRANSPORTOWE I KOMUNALNE Marek Szpila  z  Wilczysk za kwotę 318.339,31 zł brutto.
  c)     Przebudowa stadionu sportowego w Bobowej – wykonanie trybun dla kibiców wybrany Wykonawca – Zakład Usługowo  Produkcyjno  Handlowy HAŻBUD, z Gorlic  za kwotę 311.805,00 zł brutto.
 3. W dniach 25.02.2014r. – 18.03.2014r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę oczyszczalni ścieków w Siedliskach celem: oceny wypełniania wymogów
  w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi, sprawdzenie przestrzegania  prawa  i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi oraz sprawdzenie wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
 4. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na wniosek Gminy Bobowa wyznaczył termin eksmisji z zajmowanego lokalu  w budynku socjalnym w Siedliskach na dzień 16.04.2014 r. W dniu 15.04.2014 r. lokal został  dobrowolnie opuszczony.  Budynek został zgłoszony do rozbiórki
 5. W dniu 15.04.2014 r. została  przeprowadzona  negocjacja ceny zakupu Dworu Długoszowskich w Bobowej z jego właścicielem. Wartość obiektu
  i nieruchomości wg operatu szacunkowego wynosi 2 900 000,00 zł – cena wynegocjowana to 2 750 000,00 zł brutto płatna w 3 ratach:
  I rata 950 000,00 zł brutto płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży
  II rata 900 000,00 zł brutto płatna w terminie do 31.12.2015 r.
  III rata 900 000,00 zł brutto płatna w terminie do 31.12.2016 r.

W kolejnym punkcie znalazły się interpelacje radnych, złożyli je:
– Tomasz Tarasek do radnego powiatowego Adama Urbanka w sprawie wolnej przestrzeni między rozjazdem na skrzyżowaniu dróg Wilczyskach w kierunku Wojnarowej. Zarząd dróg składuje tam materiały do podbudowy dróg, kiedy go zabierają wybierają je poniżej poziomu przez co tworzą się kałuże. Uniemożliwia to też parkowanie tam aut podczas większych uroczystości.

– Juruś Jan do radnego powiatowego Adama Urbanka – interpelacja  dotycząca mostu w kierunku Brzanej na drodze powiatowej, most po okresie zimowym jest w bardzo kiepskim stanie. Zwrócił uwagę by zabezpieczyć najważniejsze usterki np wystające gwoździe by mnie doszło do żadnego tragicznego zdarzenia.

Porządek sesji obejmował dyskusje o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Bobowa a także o stanie kultury fizycznej młodzieży.

Wysokiej radzie zostało także przedstawione sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Radni zgodnie uchwali uchwali uchwały w sprawie:
a) Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
b) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobowa
c) Przyjęcia do realizacji projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa, w ramach priorytetu IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL.
d) Wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy Biegowo-Rowerowe dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 9: Pomoc Techniczna Działanie 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
e) Nabycia działek nr 1273/12 i 1273/13 położonych w Bobowej
f) Skorzystania przez gminę Bobowa z prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 395/13 poł. W Bobowej o powierzchni 0,1761 ha oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
g) Uchwała opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy