Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jedna z ostatnich sesji Rady Miejskiej. Kwiaty i podziękowania

Autor: Mateusz Książkiewicz
Pod koniec września (26.09.br.) odbyła się czterdziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Bobowej, która jest jedną z ostatnich posiedzeń radnych obecnej kadencji. Była to okazja do podziękowań dla burmistrza, które złożyła nie tylko Rada Miejska ale również starosta Mirosław Wędrychowicz, Marek Bugno oraz radny powiatu gorlickiego Zygmunt Fryczek.

Zaplanowany porządek obrad XLIX sesji był dość krótki, radni podjęli uchwały w 5 sprawach:

 1. uchwalenie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
 2. nieodpłatne nabycie gruntów na rzecz dróg gminnych „ Jankowa – Krzyżówka- Katanówki (Mól) ” i „ Jankowa- Lipnica k/Sadu”,
 3. udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na modernizację drogi wojewódzkiej nr 977,
 4. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014,
 5. zmian w uchwale Nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

Posiedzenie natomiast wypełniły odwiedziny starosty powiatu Gorlickiego Mirosława Wędrychowicza wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Bugno, którzy złożyli na ręce Wacława Ligęzy oraz Stanisława Siedlarza podziękowania za udane 4 lata współpracy.

– Przychodzi w życiu człowieka taka pora jak dzień dzisiejszy czyli praktycznie zakończenie kadencji samorządu – powiedział Marek Bugno, przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego. Chciałem na ręce burmistrza, przewodniczącego oraz wszystkich radnych złożyć serdeczne podziękowania za miłą współpracę od całej Rady Powiatu. Wszystkie praktycznie inwestycje, które są wykonywane na terenie powiatu realizujemy dzięki ścisłej współpracy z samorządami gminnymi. Gdyby tej współpracy nie było tych inwestycji byłoby znacznie mniej. Aby pozyskać środki zewnętrzne bardzo wysoko punktuje się współpracę między samorządami. Właśnie za nią dziękuje, gdyby nie uchwały podejmowane przez Państwa tego by nie było.

– Pracowaliście Państwo niezwykle zgodnie, dynamicznie i efektywnie, można by nawet powiedzieć efektownie bo gmina jak i miasto Bobowa na przestrzeni tej kadencji oraz ubiegłych zmieniły się diametralnie – skomentował starosta Mirosław Wędrychowicz. Wyznaczyli Państwo pewien standard dobrej współpracy tak w radzie jak i z burmistrzem. Trudno jest mi sobie wyobrazić lepszy taki samorządowy duet jaki tworzą burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej, widać to na każdej z uroczystości. Chciałem podziękować także za współpracę burmistrza z zarządem powiatu, w którym macie Państwo swojego przedstawiciela Adama Urbanka. Jego osoba zawsze dba o interesy gminy, przez co niekiedy mieliśmy kłopoty w podejmowaniu decyzji. Pan Adam pilnował zawsze by żadna złotówka nie uciekła z gminy Bobowa. Zbudował jeszcze dobrą przyszłość inwestycyjną na nadchodzące lata, mam tu na myśli mosty w Jankowej, Brzanie oraz Stróżnej.

Podziękowania skierowali także radni powiatowi Adam Urbanek oraz Zygmunt Fryczek.

Jednym z punktów porządku obrad była ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim. Temat zreferował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tabiś: – Skarg żadnych do urzędu nie było. Petenci, którzy przyszli do urzędu zostali przyjęci przez burmistrza. Na brak skarg mają wpływ zebrania wiejskie organizowane systematycznie w każdej z miejscowości. Jest na nich obecny burmistrz, który odpowiada na wszelkie pytania czy też wnioski.

Podczas sesji wyrażone zostało także stanowisko komisji do spraw rodziny, która pozytywnie zaopiniowała funkcjonowanie stołówek na terenie gminy Bobowa.

W sprawozdaniu burmistrza z działalności między sesjami czyli od 22 sierpnia do 26 września 2014 roku mogliśmy usłyszeć:

z zakresu obsługi Rady Miejskiej:

z zakresu spraw organizacyjnych:

z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizacje i rozbudowę centrum miasta Bobowa wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Widok oraz części ulicy św. Wawrzyńca wraz z remontem chodnika.
 2. Rozstrzygnięto i podpisano umowę na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Bobowa za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 r. Przetarg wygrało Konsorcjum – Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila z Wilczysk – Lider Konsorcjum i Partner ,, Szpila” Wojciech Szpila z Wilczysk za kwotę 598 752,00 zł
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na Przebudowę Stadionu Sportowego w Bobowej. Przetarg wygrała firma ,, Pyzik” Usługi, Budownictwa, Handel – Zygmunt Pyzik z Moszczenicy. Realizacja do dnia 30.08.2015 r. Wartość zadania 1 336 227,30 zł
 4. Odbyła się narada robocza z wykonawcą budowy chodnika w Wilczyskach
  z udziałem Burmistrza, Inspektora Nadzoru i pracownikami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za realizacje zadania, podczas której omówiono sprawy bieżące, występujące problemy. Zwróciłem uwagę na bezwzględne dotrzymanie terminu realizacji tego zadania tj. do dnia 28 XI 2014 r.
 5. Została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych opon i chemikaliów.
 6. Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ,,Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej K 270134 Jankowa- Rzeki- Semla wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku na długości ok. 100 m oraz odbudową w/w drogi i rowu na długości 100 m”.

Interpelację złożyli:
Stanisław Siedlarz – źle wykonany chodnik w miejscowości Siedliska, jeden z mieszkańców aby wjechać na teren swojej posesji musi pokonać próg o wysokości prawie 10cm. Nawet jeśli chce sprawnie zjechać z ruchliwej przecież drogi musi czynność tą wykonać powoli by nie uszkodzić samochodu.

Tomasz Tarasek –  rozpatrzyć możliwość wykonania przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w Wilczyskach nieopodal sklepu. Bardzo dużo osób przechodzi z jednej strony na drugą wobec tego jest to realna potrzeba.

Barbara Baran – prośba o dalszą regulację potoku Stróżnianka na dwóch kolejnych odcinkach – w górnym oraz dolnym biegu cieku.

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy